Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/09/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5019849/21.9.2015, Κοινοποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1194/27.08.2015-Κατάργηση Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001 (ΦΕΚ 1173/Β) Α.Υ.Ο

 

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. ΠΟΛ. 1194/27.08.2015 «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε, η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ.1968 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει από την 11.09.2015 και σας γνωρίζουμε ότι, με νεότερη εγκύκλιό μας θα παρασχεθούν οδηγίες για την εφαρμογή της. Επισημαίνεται ότι, με την έναρξη ισχύος της αρ. ΠΟΛ. 1194/27.08.2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε, η αρ.πρωτ. Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001 (ΦΕΚ 1173/Β) Α.Υ.Ο καταργείται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90