Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/09/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 5019208/10.9.2015, Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (EXS) - Παρέχονται Διευκρινίσεις

 

Σχετ.: α) H αριθμ. Δ19Α 5052573 ΕΞ 2010/10-12-10 ΕΔΥΟ, β) Η αριθμ. Δ19Α 5040930 ΕΞ2012/22-10-12 ΕΔΥΟ,

Σε συνέχεια των ως άνω α) και β) σχετικών, με τα οποία σας αποστείλαμε οδηγίες και αναλύσαμε τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρεωτικής υποβολής της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου (EXS) από τα τελωνεία Εξόδου της χώρας μας και σε απάντηση ερωτημάτων που μας υποβλήθηκαν σχετικά με τη υποχρέωση εφαρμογής ή μη της προαναφερόμενης διαδικασίας, κατά τις χερσαίες μεταφορές εμπορευμάτων για τα οποία έχει προηγηθεί η έκδοση T2L, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Ενωσιακό Κανονιστικό Πλαίσιο (ΚΤΚ: καν. 2913/92, διατάξεις Εφαρμογής ΚΤΚ: καν. 2454/93, κατευθυντήριες οδηγίες Ε.Ε. για την Εξαγωγή/Έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.) τα εμπορεύματα (ανεξαρτήτως τελωνειακού χαρακτήρα αυτών) τα οποία εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελέγχονται για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται με χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνων για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας και βασίζονται σε στοιχεία που υποβάλλουν οι μεταφορείς στο τελωνείο Εξόδου, με την Συνοπτική διασάφηση Εξόδου ή τις Τελωνειακές διασαφήσεις/Δηλώσεις κάνοντας χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ICISnet.

Όταν, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο, εμπορεύματα εξέρχονται του τελωνειακού Εδάφους της Ε.Ε. μη καλυπτόμενα από κανενός τύπου τελωνειακή διασάφηση, η οποία θα περιελάμβανε και καθιστούσε διαθέσιμα στο τελωνείο Εξόδου τα απαιτούμενα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας και δη στην περίπτωσή μας εμπορεύματα που καλύπτονται μόνο από T2L, απαιτείται τα νομικά υπόχρεα πρόσωπα (Μεταφορείς) να υποβάλουν Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και τα α) και β) σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας μας.

2. Η Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου μπορεί να υποβάλλεται εκτός από τον μεταφορέα/ διαχειριστή του τελικού μέσου μεταφοράς που πρόκειται να μεταφέρει τα εμπορεύματα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, είτε από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του ή από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο προσκομίζει τα εμπορεύματα προς έξοδο, έχοντας λάβει την συγκατάθεση του μεταφορέα στα πλαίσια σχετικής συμβατικής συμφωνίας μεταξύ τους.

3. Σε συμπλήρωση της υπό σημείο (β) σχετικής ΕΔΥΟ, διευκρινίζουμε ότι:

α) όταν η Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. πρόκειται να πραγματοποιηθεί θαλασσίως ή αεροπορικώς, οι υπόχρεοι που υπέβαλαν αρχικά την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου ΙΕ615 ( ή οι αντιπρόσωποι αυτών) υποχρεούνται να υποβάλουν στο ICISnet με την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο Εξόδου (λιμένες/αερολιμένες εξόδου) και το μήνυμα ΙΕ 507 «`Αφιξη στο σημείο εξόδου» .

β) όταν η Έξοδος από την Ε.Ε. πρόκειται να πραγματοποιηθεί οδικώς από σημείο εξόδου, οι υπόχρεοι που υπέβαλαν αρχικά την Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου ΙΕ615 (ή οι αντιπρόσωποι αυτών) υποβάλλουν προαιρετικά στο ICISnet με την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο Εξόδου το μήνυμα ΙΕ 507 «`Αφιξη στο σημείο εξόδου».

γ) στην προαναφερόμενη περίπτωση (β) και όταν ο οικονομικός φορέας δεν υποβάλει το μήνυμα ΙΕ507 «`Αφιξη στο σημείο εξόδου» ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος ανακτά τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (EXS) από το σύστημα με βάση το MRN αυτής, που υποχρεούται να γνωστοποιήσει ο μεταφορέας στο τελωνείο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εφιστούμε εφεξής την προσοχή τόσο των συναλλασσομένων όσο και των τελωνείων εξόδου της χώρας για την πιστή τήρηση των προαναφερομένων.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Τμηματάρχης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

 

Πηγή:


efm_728x90