Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
18/09/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΔ 5019707/18.9.2015, Κοινοποίηση της ΔΔΘΤΟΚΔ5019105ΕΞ2015/10-9-2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. Δ.257/139/23.2.2000 Α.Υ.Ο

 

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚΔ 5019105 ΕΞ2015/10-9-2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. δ.257/139/23.2.2000 Α.Υ.Ο., περί καθορισμού του «Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT LOG) των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ2001 /Β΄ /15-9-2015 (ΑΔΑ: 60ΛΑΗ-7ΛΠ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Ειδικότερα, κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρα, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 558 του Καν. (ΕOΚ) 2454/1993 περί των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή με «Δελτίο Κίνησης», ισχύος δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του. Τα πρόσωπα, που δύνανται διαδοχικά να χρησιμοποιούν το σκάφος στη χώρα μας πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους όπως αυτή ορίζεται στην αριθμ. Δ.247/88 ΑΥO.

Συνήθης κατοικία φυσικού προσώπου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 της οδηγίας 83/182 Ε0Κ, βάσει του οποίου αναγνωρίζεται το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής σκάφους αναψυχής, νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί μεταξύ αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας κυκλοφορίας των δεκαοχτώ (18) μηνών ή των 24 μηνών εφόσον κατατεθεί εμπρόθεσμα αίτηση παράταση παραμονής στο καθεστώς από το δικαιούχο πρόσωπο, το πλοίο πρέπει να επανεξάγεται, ενώ δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα ελλιμενισμού για διαχείμαση.

Επίσης τονίζουμε ότι η αλλαγή του χρήστη του ιδιωτικού σκάφους αναψυχής καθώς και η παράταση κυκλοφορίας χορηγούνται μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσωρινής εισαγωγής. Εφόσον ο χώρος καταχώρησης του αντίστοιχου πεδίου του Δελτίου Κίνησης δεν επαρκεί, γίνεται σχετική πράξη στη θέση 7 «ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ», του φύλλου 2/5.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, που αφορά η παρούσα διάταξη, τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί «Δελτίο Κίνησης» εξάμηνης ισχύος, θα πρέπει μετά τη συμπλήρωση της εξάμηνης κυκλοφορίας να επανεξαχθούν και η εκ νέου υπαγωγή τους στο καθεστώς, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις να πραγματοποιηθεί εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις προσωρινής εισαγωγής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90