Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
18/09/2015
Αρ.Πρωτ:.ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019105/10.9.2015, Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Δ.257/139/23.2.2000 Α.Υ.Ο., περί καθορισμού του «Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT LOG) των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 137-144 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 περί Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 553, 555, 558-562 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/93 περί των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

3) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄), καθώς και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄).

4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» και ιδίως το άρθρο 90.

5) Την υπ΄ αριθμ. Υ25/31-8-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 1868/2-9-2015).

6) Την υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-1-2013 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β΄)

7) Την ανάγκη εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις κοινοτικές διατάξεις.

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης τροποποιούν τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ. 257/139/23.2.2000 (ΦΕΚ 378/Β΄/2000) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, για κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρα, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ως εξής:

«1. Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 558 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/1993 περί των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή με «Δελτίο Κίνησης», ισχύος δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του. Τα πρόσωπα, που δύνανται διαδοχικά να χρησιμοποιούν το σκάφος στη χώρα μας πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους όπως αυτή ορίζεται στην υπ΄ αριθμ. Δ.247/88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β΄), όπως έχει κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α΄) και ισχύει.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα, μπορεί να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες, χωρίς να υπερβαίνει το όριο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, μετά από αίτηση του δικαιούχου προσώπου.»

`Αρθρο 2

Αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ. 257/139/23.2.2000 απόφασης Υπουργού Οικονομικών και υποβολής των δικαιολογητικών είναι η κατά περίπτωση αρμόδια τελωνειακή αρχή.

`Αρθρο 3

Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία.

`Αρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90