Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/09/2015
Πολ.1202/10.9.2015, Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο δωδέκατο του Ν. 4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α΄).

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄/29-8-2014), όπως αυτές ισχύουν.

3) Την αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23-7-2013 (Β΄ 1779) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσω­πικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26-8-2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2191).

4) Την υπ΄ αριθμ. 1258/5-12-2013 (ΦΕΚ Β΄ 3101/6-12-2013) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών».

5) Την υπ΄ αριθμ. 1131/6-5-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1232/14-5-2014) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών».

6) Την υπ΄ αριθμ. Υ25/31-8-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1868/2-9-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

7) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Στο άρθρο 4 της ΠΟΛ. 1258/5-12-2013 προστίθενται παράγραφοι ως εξής: «4.5 Με το Αίτημα 02 ζητείται από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα να απαντήσει για συγκεκριμένο ΑΦΜ Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, για συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου λογαριασμού, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού.

4.6. Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Ε.

4.7. Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσης.

Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ. (Παράρτημα Δ).

4.8. Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 02 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους περιορισμούς και όρους με αυτούς του Μηνύματος 01.»

`Αρθρο 2

Στο άρθρο 5 της ΠΟΛ. 1258/5-12-2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Αιτήματος 02, ορίζεται η 15-9-2015. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το Αίτημα 02 θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.»

`Αρθρο 3

Στην ΠΟΛ. 1258/5-12-2013 προστίθενται Παραρτήματα ως εξής:

1. Παράρτημα Ε: Δομή Μηνύματος Αιτήματος 02

2. Παράρτημα ΣΤ: Δομή Μηνύματος Απάντησης Αιτήματος 02.

`Αρθρο 4

Το Παράρτημα Δ΄ της Παρούσης αντικαθιστά το Παράρτημα Δ΄ της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1131/6-5-2014 με την οποία συμπληρώθηκε η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1258/5-12-2013.

`Αρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90