Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
06/07/2015
Πολ.1144/3.7.2015, Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

 

Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις», αναφορικά µε την επιµήκυνση των προθεσµιών για την έκδοση αποφάσεων επί των προβλεπόµενων από το άρθρο 63 του ν.4174/2013 ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (ήδη µετονοµασθείσας σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δυνάµει της Δ6Α1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, ΦΕΚ Β΄3367/31.12.2013).

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, η προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 προθεσµία των ενενήντα (90) ηµερών για την έκδοση απόφασης επί 2 ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, ορίζεται πλέον σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες.

Τέλος, µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, προβλέπεται ότι η νέα προθεσµία θα εφαρµοστεί και για τις εκκρεµείς ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, των οποίων η προθεσµία εξέτασης δεν είχε συµπληρωθεί κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης του ως άνω νόµου στην Βουλή, ήτοι µέχρι και τις 19-6-2015.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο/Η Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος Διοίκησης

Η Γενική Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων

Αικατερίνη Σαββαΐδου

 

Πηγή:


efm_728x90