Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
30/06/2015
Αρ.Πρωτ.5013893/26.6.2015, Κοινοποίηση Απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την τροποποίηση της αριθμ.Τ.3293/66/1978 ΑΥΟ ( ΦΕΚ 1074/Β).

 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5012491 ΕΞ 2015/5-6-2015 Απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Τ.3293/66/1978 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1074/B΄) "Περί καθορισμού της Τελωνειακής διαδικασίας συλλογής και διακινήσεως πετρελαιοειδών ερμάτων (SLOPS)"» που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1159, τεύχος Β΄, στις 18-6-2015 με ΑΔΑ: 7ΜΒΑΗ-43Χ για ενημέρωση και εφαρμογή.

Ειδικότερα σας ενημερώνουμε ότι με την κοινοποιούμενη Απόφαση Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων παρέχεται, πέραν της υφιστάμενης δυνατότητας παράδοσης των πετρελαιοειδών ερμάτων σε ειδικά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού / Τομέας Ναυτιλίας, πλοία διαχωρισμού, και η δυνατότητα παράδοσης των πετρελαιοειδών ερμάτων σε σταθερές λιμενικές εγκαταστάσεις διαχωρισμού.

 

Ο/Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

 

Πηγή:


efm_728x90