Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
25/06/2015
Πολ. 1129/25.6.2015, Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015)

 

Σχετ.: Το αριθμ .ΔΕΛΒ 1084812 ΕΞ2015/22-6-2015 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015) παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για ομοιόμορφη εφαρμογή.

1. Με μέριμνα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. θα επαναπροσδιοριστούν τα καθαρά κέρδη για τα πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων και θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την Υπηρεσία που εξέδωσε την αρχική πράξη και σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. που έχει καταργηθεί το τμήμα ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., ΔΕΚ) η Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα ελέγχου σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

2. Για τον επαναπροσδιορισμό των καθαρών κερδών και την νέα εκκαθάριση των υποθέσεων (πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων ) κάθε υπόθεση θα χρεώνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σε συγκεκριμένο ελεγκτή.

3. Ο επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών και η νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος θα υπογράφεται από τον ελεγκτή και τους Προϊσταμένους του.

4. Η νέα εκκαθάριση θα διενεργείται επί του σώματος της σχετικής καταλογιστικής πράξης ή σε χωριστό φύλλο το οποίο θα επισυνάπτεται στη σχετική καταλογιστική πράξη.

Ευνόητο είναι ότι θα συσχετίζεται με τη σχετική καταλογιστική πράξη και ο επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών.

5. Στις περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων με μέριμνα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. που προέβησαν στον επαναπροσδιορισμό των καθαρών κερδών και διενήργησαν τη νέα εκκαθάριση θα ενημερώνεται το αρμόδιο Δικαστήριο ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έγινε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4330/2015.

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90