Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
16/06/2015
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1081633/15.6.2015, Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.4093/2012

 

Ενόψει της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σας γνωρίζουμε ότι το ποσό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Ν. 4093/2012 των χρήσεων 2012 και 2013, για το οποίο απομένει αναπόσβεστο υπόλοιπο (3/5 και 4/5, αντίστοιχα), με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του Ν. 2238/1994, προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των αντίστοιχων φορολογικών ετών 2014 έως και 2017, που εκπίπτει εξωλογιστικά (1/5) στο φορολογικό έτος 2014, συμπληρώνεται στον κωδικό 059 του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν).

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

 

Πηγή:


efm_728x90