Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
27/05/2015
Αρ.Πρωτ..: 51429/13.5.2015, Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης μετά από εκκαθάριση ΟΕ

 

Σχετ. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2858/6-5-2015 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, αναφορικό με το ερώτημα σος για το «εάν μπορεί στον Ίδιο χώρο μετά την άπρακτη παρέλευση του διμήνου να λειτουργήσει ατομική επιχείρηση του εναπομείναντος εταίρου, ενώ η ΟΕ θα βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης», σας γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο ερώτημα άπτεται της φορολογικής νομοθεσίας (και όχι της δικής μας αρμοδιότητας) και απαντάται με το σχετικό έγγραφο 1054455/1145/A0012/31.102003 της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90