Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
27/05/2015
Αριθμ. Γ5/οικ. 38937/25.5.2015, Τροποποίηση της με αριθμ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/Β΄/31-12-2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α΄ 3), άρθρο 32, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν.1965/1991 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Ε.Ο.Φ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 146),

β) του Ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 272), άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53), άρθρο 14 παρ. 3,

δ) του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δι­καιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του Ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212), άρθρο 4 παρ. 2,

στ) του Ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6), άρθρο 12, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31),

ζ) του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31), άρθρα 35, 39 και 40, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

η) του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 41), άρθρα 21, 22 και 23, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

θ) του Ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 261), άρθρο 22,

ι) του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 73), άρθρο 127 παρ. 6,

ια) του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 29), άρθρο 27,

ιβ) του Ν.Δ. 136/1946 «Περί αγορανομικού κωδικός» (ΦΕΚ Α΄ 298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ) του Ν.Δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ Α΄ 172) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ιδ) του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), άρθρο 90,

ιε) του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 173), όπως ισχύει,

ιστ) του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄21).

2. Την υπ΄ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 94274/28.09.2012 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.4052/2012» (ΦΕΚ Β΄ 2675).

3. Την υπ΄ αριθμ ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2912), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.19389/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3356) κατά την υπ΄ αριθμ. 82961/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2219).

4. Την υπ΄ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινή υπουργική απόφαση, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010) (ΦΕΚ Β΄ 1049).

5. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 3457/2014 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄ 64).

6. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 38733/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1144) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ΄ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16-01-2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

7. Την υπ΄ αριθμ. ΔΥΓ3/Γ.Π. οικ. 70519/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2243) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση επιστροφών rebate: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΓΥ./οικ. 3457 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/B΄/16-01-2014), «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει και της υπ΄ αριθμ. Οικ. 38733/06.05.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/B΄/06-05-2014) «Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ΄ αριθμ. Οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/B΄/16-01-2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

8. Την υπ΄ αριθμ. Γ5/οικ. 6931/2014 με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16-01-2014) υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 3676).

9. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. Γ5/οικ. 14425/2015 (ΦΕΚ Β΄ 329) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π./οικ6931/ΦΕΚ 3676/Β/2014 με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16-01-2014) υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει».

10. Την υπ΄ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.229988/2015 (ΦΕΚ Β΄ 487) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

11. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ24/55/19-5-2015 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με θέμα «Σχετικά με την παράταση στην εφαρμογή της διάταξης για την μείωση στα προβλεπόμενα ποσά επιστροφής (rebate) των φαρμακευτικών εταιρειών και την αύξηση στη συμμετοχή των ασφαλισμένων όταν επιλέγονται φάρμακα με διαφορά ΛΤ και ΤΑ και δεν διαθέτουν γενόσημα».

12. Την από 20-05-2015 εντολή του Υπουργού Υγείας.

13. Το γεγονός ότι από τη παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η εφαρμογή του εδαφίου, που με την αρ. Γ5/οικ.6931/22-12-2014 (ΦΕΚ 3676/Β΄/31-12-2014), προσετέθη ως τελευταίο εδάφιο στην αρ. ΔΥΓ3/Γ.Π. οικ. 70519 (ΦΕΚ 2243/ Β΄/18-8-2014) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση επιστροφών rebate...» και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. Γ5/οικ. 14425/2015 (ΦΕΚ Β΄ 329) απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετατίθεται από την 01-06-2015 στην 01-01-2016.

Κάθε διάταξη προηγούμενων υπουργικών αποφάσεων αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90