Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
26/05/2015
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 19068/819/4.5.2015, «Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237/31.10.2014) προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ

 

«Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237/31.10.2014) προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237).

4. Τις διατάξεις του αρ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 29)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Α΄185), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄20).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 180).

8. Την Υ58/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ 253/Β)

9. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 18145/792/28-4-2015 εισηγητική έκθεση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη.

Αποφασίζουμε

Η προβλεπόμενη από το πρώτο εδάφιο, της παρ. 3, του άρθρου 55, του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237/31.10.2014) προθεσμία, παρατείνεται έως τις 31.12.2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΥΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90