Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
25/05/2015
Αρ. Πρωτ.: 53402/18-05-2015, Σχετικά με την εφαρμογή της ΥΑ 33749/26.03.2015 (ΦΕΚ 623/Β/2015) Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθ. 115: Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

 

Σχετικά με την εφαρμογή της ΥΑ 33749/26.03.2015 (ΦΕΚ 623/Β/2015) «Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθ. 115: Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου αερίου (CNG) (πρατήρια) της ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014)».

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

1. Αναφερόμενοι στις παρ. 4.5 και 4.6 του άρθρου 1 της παραπάνω απόφασης, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Η ανωτέρω υπουργική απόφαση εκδόθηκε σε συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη δέουσα πληροφόρηση στους καταναλωτές όσον αφορά την περιεκτικότητα των υγρών καυσίμων (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) σε βιοκαύσιμα και ειδικότερα την ενδεδειγμένη χρήση των διαφόρων μιγμάτων αυτών.

Επειδή, οι ιδιότητες των βασικών βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα διεθνώς - βιοαιθανόλη και βιοντίζελ- διαφέρουν από αυτές των προϊόντων διύλισης αργού πετρελαίου, υπάρχει ένα μέγιστο ποσοστό βιοκαυσίμου που μπορεί να προστεθεί σε αυτά (στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης), ώστε τα μίγματα καυσίμων που θα προκύψουν να εξακολουθούν να είναι συμβατά και με τα οχήματα παλαιάς τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/30/ΕΚ και τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 228 και EN 590, όπως αυτά ισχύουν αντίστοιχα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, το μέγιστο ποσοστό αυτό προσθήκης βιοκαυσίμου, ενδεδειγμένου και για τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας, είναι 5% για τη βιοαιθανόλη στη βενζίνη και 7% για το βιοντίζελ (FAME) στο πετρέλαιο κίνησης.

Διευκρινίζουμε ότι, οι παρ. 4.5 και 4.6 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 33749/2015 αφορούν τις περιπτώσεις, στις οποίες το ποσοστό του περιεχόμενου βιοκαυσίμου είναι μεγαλύτερο από τα ως άνω αποδεκτά όρια, και για τις οποίες κατά συνέπεια απαιτείται –σε συμμόρφωση της ως άνω οδηγίας -η αναγραφή των προειδοποιητικών ενδείξεων.

2. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι, με το ΦΕΚ 780/Β/04-05-2015 έγινε διόρθωση σφάλματος του Εθνικού Τυπογραφείου στην με αριθμ. 33749/2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 623/Β/2015), ως εξής: «Στη σελίδα 7215 στήλη α’, στίχο 26 εκ των κάτω, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «…ένδειξη “BIO”. Εναλλακτικά…»

Στο ορθό: «…ένδειξη “Β10”. Εναλλακτικά…»».

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΙΚ. ΤΣΩΝΗ 

 

Πηγή:


efm_728x90