Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
18/05/2015
Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 5010775/15.5.2015, Εξαγωγές στην Κορέα - Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας

 

ΣΧΕΤ: Η υπ΄ αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο.

Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των Τελωνείων, της απλοποίησης των Τελωνειακών Διαδικασιών καθώς και της διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου, ενημερώνει τις Ελληνικές επιχειρήσεις που εξάγουν ή πρόκειται να εξάγουν προς την Κορέα ότι προκειμένου να επωφελούνται από την «Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας», θα πρέπει να ζητούν μέσω των αρμόδιων Τελωνειακών Περιφερειών, την έκδοση «`Αδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» έτσι ώστε να έχουν το δικαίωμα σύνταξης «Δήλωσης Καταγωγής», όπως προβλέπει η σχετική Συμφωνία. (Επισημαίνουμε ότι, η εν λόγω Συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των συμβαλλομένων μερών).

Με την αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση «`Αδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα». Η εν λόγω Α.Υ.Ο. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 588/Τεύχος Β΄/05-03-2012 και αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο: http: //et DIAVGEIA.gov.gr, με ΑΔΑ Β44ΥΗ-Α3Σ.

Η «`Αδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» επιτρέπει στον κάτοχό της να συντάσσει δήλωση σχετικά με την προτιμησιακή καταγωγή στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγομένων προϊόντων και χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (διαδρομή: Δράσεις - Ηλεκτρονικό Τελωνείο - Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς - Απλοποιημένη Διαδικασία Απόδειξης Προτιμ. Καταγωγής).

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τη ενημέρωση των μελών τους.

 

H ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Π ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90