Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
18/05/2015
Αριθμ. 2/28951/0004/28.4.2015, Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων των άρθρων 90, 91, 92 και 96 του Π.Δ. 284/1988 (Α΄ 128)

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄251).

β) Των άρθρων 89, 90, 91, 92 και 96 του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄128).

γ) Του ΠΔ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄178).

δ) Του Ν. 2882/2001 «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (Α΄17).

ε) Των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

ζ) Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄21).

2. Την αριθ. Υ57/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα - Νάντια Βαλαβάνη» (Β΄256).

3. Το αριθ. ΔΤΥ 000932 ΕΞ2015/16.1.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.

4. Το αριθ. ΔΔΠΑ 0002721 ΕΞ2015 658, 659Α, 661Α, 672Α, 673Α, 674Α/19.2.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας.

5. Την ανάγκη ανασυγκρότησης συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών στα οποία συμμετέχουν εκ της θέσης τους Προϊστάμενοι και υπάλληλοι Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, οι οποίες αναδιαρθρώθηκαν ή μετονομάστηκαν δυνάμει των διατάξεων του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών ΠΔ. 111/2014).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Ανασυγκροτούμε τα συλλογικά όργανα των οποίων η σύσταση προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 90, 91, 92 και 96 του Π.Δ. 284/1988 (Α΄ 128), ως προς τα μέλη που εκ της θέσης τους συμμετέχουν σε αυτά και υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, οι οποίες βάσει του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) αναδιαρθρώθηκαν, ως εξής: Α. Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας (Π.Δ. 284/1988, αρ. 90).

Στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, το οποίο λειτουργεί σε δύο αυτοτελή και ανεξάρτητα Τμήματα, ορίζουμε να συμμετέχει ως μέλος χωρίς ψήφο (γνώμη) στο Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας με αναπληρωτή του τον Προϊστά­μενο του Τμήματος Β΄- Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας της ίδιας Διεύθυνσης και στο Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων ο νόμιμος αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄- Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας της ίδιας Διεύθυνσης.

Χρέη γραμματέα και αναπληρωτή του Συμβουλίου, ορίζουμε να ασκούν τόσο για το Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων όσο και για το Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων, υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα Β΄- Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας. Β. Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων (Π.Δ. 284/1988 αρθ. 91)

1) Στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε να μετέχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

2) Στη θέση ενός εκ των Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε να μετέχει ένας εκ των Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Στο Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων εισηγούνται ο Προϊστάμενος του Τμήματος της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών που δε μετέχει σε αυτό ως μέλος και υπάλληλοι της ίδιας Διεύθυνσης.

Γ. Επιτροπή Εθνικών Κληροδοτημάτων ( Π.Δ. 284/1988 αρθ. 92 )

1) Στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε να μετέχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

2) Στη θέση ενός εκ των Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων και του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζουμε να μετέχει ένας εκ των Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Η εισήγηση στην Επιτροπή γίνεται για κάθε θέμα από τον αρμόδιο καθ΄ ύλη Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Κοινοφελών Περιουσιών, εφόσον δε συμμετέχει σε αυτή ως μέλος και από ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ της ίδιας Διεύθυνσης.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής, ορίζουμε να εκτελεί ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Δ Επιτροπή Ελέγχου Τίτλων Δικαιούχων από Αναγκαστική Απαλλοτρίωση (Π.Δ. 284/1988 αρθ. 96)

Στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή του Προϊσταμένου του Τμήματος Απαλλοτριώσεων, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους ορίζουμε να μετέχουν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄-Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90