Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/05/2015
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΔ Β11052867/21.04.2015, Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του N. 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287), την υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 232 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) και το άρθρο 91 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270).

β. Του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45).

2. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της με αριθμό Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 (ΦΕΚ Β΄865, 1079 & 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ2014/01.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3250), Δ.ΟΡΓ.Α 1170232 ΕΞ2014/30.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3586) και Δ.ΟΡΓ.Α 1006534 ΕΞ2015/19.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 165) όμοιες.

4. Την ΠΟΛ. 1002/31.12.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16.01.2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής».

5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών να υπογράφουν με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών τις εκδιδόμενες αποφάσεις επί των υποβαλλόμενων ενώπιον της ενδικοφανών προσφυγών που ασκούνται κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου της Φορολογικής Διοίκησης και αρνητικών απαντήσεων επί τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, και αφορούν τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης βάσει του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμόν Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, να υπογράφει με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών τις εκδιδόμενες αποφάσεις επί των υποβαλλόμενων ενώπιον της ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής, για τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, βάσει του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμόν Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τις παραπάνω αποφάσεις μπορεί να υπογράφει και ο ίδιος ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό καμία διατύπωση.

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014/09.04.2013 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής» ΦΕΚ 975/τ. Β΄/17.04.2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΙΩΡΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90