Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
24/04/2015
Αρ. Πρωτ.: 2/27627/ΔΠΓΚ/24.4.2015, Διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) για την εγγραφή πρόβλεψης θέσεων για το διορισμό υπαλλήλων

 

Με αφορμή ερωτήματα διαφόρων φορέων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος αλλά και για την απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής πρόβλεψης θέσεων για το διορισμό υπαλλήλων, από την υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 (παράγραφος 3 περίπτωση δ) του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) μεταξύ άλλων έχουν και την αρμοδιότητα να βεβαιώνουν στις πράξεις διορισμών, εντάξεων και μετατάξεων των υπαλλήλων του Δημοσίου για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» πράξεις διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, προαγωγών, που γίνονται κατά παράβαση της προαναφερθείσας διαδικασίας είναι άκυρες.

Προκειμένου οι Υ.Δ.Ε. να παράσχουν τη σχετική βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης η υπηρεσία μας θα προβαίνει, μετά από αίτημα της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.λπ.) μέσω της αρμόδιας Υ.Δ.Ε., στην εγγραφή πρόβλεψης θέσεων, για το διορισμό των μονίμων και την πρόσληψη των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα αιτήματα που αποστέλλονται στην υπηρεσία μας θα πρέπει να είναι αναλυτικά και πλήρως αιτιολογημένα και σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τα κατωτέρω:

• Έγκριση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει (στις περιπτώσεις που απαιτείται)

• απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την οποία κατανέμονται οι εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα

• ανάλυση της εκτιμώμενης μηνιαίας και ετήσιας δαπάνης ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ)

• τυχόν άλλα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διασφάλιση της νομιμότητας των διορισμών αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών του φορέα.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου η ανωτέρω διαδικασία να εναρμονίζεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, οι ανωτέρω ενέργειες θα εκτελούνται πριν την υπογραφή του σχεδίου της υπουργικής απόφασης, ώστε στο προοίμιο αυτής να αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης για την εγγραφή πρόβλεψης θέσεων και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη μεταφορά πίστωσης (εφόσον κριθεί από την ΔΠΓΚ ότι απαιτείται).

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 2/98002/ΔΠΓΚ/23-12-2014 εγκύκλιο εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, στον προϋπολογισμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και όλων των Υπουργείων έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων της πολιτικής ηγεσίας (Προέδρου Δημοκρατίας, Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων). Οι αρμόδιες ΥΔΕ παρέχουν τις απαραίτητες για τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων και ενημερώνουν άμεσα την ΔΠΓΚ του ΓΛΚ για τις εγκρίσεις που παρέχουν και το ύψος της προκαλούμενης επιβάρυνσης στον προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, τέτοια αιτήματα δεν θα αποστέλλονται στην ΔΠΓΚ για εγγραφή πρόβλεψης θέσεων και στο προοίμιο της υπουργικής απόφασης θα αναγράφεται πάντα ο αριθμός πρωτοκόλλου της εγκυκλίου εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Δημήτριος Μάρδας

 

Πηγή:


efm_728x90