Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
07/09/2015
Πολ.1196/3.9.2015, Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α΄/312), με την οποία καθορίσθηκε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2015.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (Α΄/69), με την οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2015 της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 .

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του τέταρτου άρθρου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄/84), με την οποία παρατάθηκε έως και τις 26 Αυγούστου 2015, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2015 της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 .

4. Την απόφαση της Πρωθυπουργού Υ 25/31-8-2015 (Β΄/1868) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (Α΄/34).

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η καταληκτική προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α΄/312), η οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (Α΄/69) και έως και τις 26 Αυγούστου 2015 με την παράγραφο 3 του τέταρτου άρθρου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄/84), παρατείνεται εκ νέου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2015.

Στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 4η Αυγούστου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90