Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
08/01/2014
Πολ. 1276/27.12.2013, Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4174/2013

 

(ΦΕΚ Β' 3399/31-12-2013)    

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 2, του ν. 4174/2013 (Α' 170), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α' 222).

3. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

 

Aποφασίζουμε:

'Aρθρο 1

Οι φόροι, οι οποίοι προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), καταβάλλονται εφάπαξ. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να καταβάλλονται σε δόσεις, εφόσον το ορίζουν οι νόμοι και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις που επιβάλλουν την αντίστοιχη φορολογία στην οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας.

 

'Αρθρο 2

Η καταβολή των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διενεργείται σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση κωδικού πληρωμής.

Σε κάθε βεβαιωμένη στη Φορολογική Διοίκηση οφειλή αντιστοιχεί κωδικός πληρωμής, ο οποίος την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της και με τον οποίο ο φορολογούμενος δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο, είτε μέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην Α.Υ.Ο. Πολ. 1212/23.11.2012 (Β' 3338).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η καταβολή των ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις Δ.Ο.Υ. με τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 1 του α.ν. 1819/1951 (Α' 149), όπως ισχύει και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία.

 

'Αρθρο 3

1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1.1.2014.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή:


efm_728x90