Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
04/03/2015
Αριθμ.Πρωτ. Δ12 1027881/27.2.2015, Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ’ παρ. 2 άρ. 12 του N.4172/2013

 

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

 

1. Με το με αρ. πρωτ. Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/9 Ιανουαρίου 2015 έγγραφό μας, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του N.4172/2013 , και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 χρησιμοποιούσαν ως έδρα την κατοικία τους χωρίς να δηλώσουν την εν λόγω μεταβολή στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μπορούσαν να υποβάλλουν μεταβολή της επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι και 20.02.2015 χωρίς την επιβολή κυρώσεων του N.4174/2013.

2. Με την παρούσα η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι 31.3.2015.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90