Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
27/02/2015
Παροχή πληροφόρησης περί της διαδικασίας αδειοδότησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων κατά το Ν.4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, Αριθμ.Πρωτ.10110/803/26.2.2015

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητου του Ν.4070/2012 (Α΄ 82) όπως ισχύει, και ενόψει της εκ νέου εφαρμογής αυτής κατά τα οριζόμενα της υπ΄ αριθμ. οικ Α 55214/4901/20-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ101-Ο2Χ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Υπ. Με. & Δι., σας ενημερώνουμε ότι οι προθεσμίες που θεσπίζονται με τις παραγράφους 12 και 15 του άρθρου 31 του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261) αναφορικά με την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις έδρες- διοικητικές μονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δημοσίευση του ως άνω νόμου έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του Ν.4070/2012 και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αφορούν τόσο τα νέα δικαιώματα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όσο και το δικαίωμα μετατροπής κατηγορίας κυκλοφορούντος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Κατερίνα Σαρρή

         

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πηγή:


efm_728x90