Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
27/03/2015
Άρθρο: Χρονικά Περιθώρια στην έκδοση παραστατικών σύμφωνα με τα ΕΛΠ

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

Στα πλαίσια της νομοθέτησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων τα άρθρα 11 και 13 του Ν.4308/2014 “παρεμβαίνουν” στον ΚΦΑΣ και μας καθορίζουν τα χρονικά περιθώρια για την έκδοση παραστατικών τόσο για την χονδρική όσο και για την λιανική πώληση αντιστοίχως.

 Στον κάτωθι πίνακα  παρουσιάζουμε συνοπτικά την καταληκτική ημερομηνία έκδοσης παραστατικών σύμφωνα με τη “δραστηριότητα” που θα τιμολογηθεί όπως ορίζουν πλέον τα ΕΛΠ.

 

“Δραστηριότητα” Τιμολόγησης

Καταληκτική Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου

 

1

Χονδρική  πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών

Έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα

2

Λιανική πώληση αγαθών

Κατά την παράδοσή ή τον χρόνο έναρξης της αποστολής.

3

Λιανική πώληση αγαθών που η παράδοση τους γίνεται από τρίτο

Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.

4

 

Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτη

Με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

5

Συνεχιζόμενη χονδρική ή λιανική παροχή αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου.

Έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό

6

Χονδρική ή λιανική απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας

Με την απόκτηση του δικαιώματος λήψης της υπηρεσίας

7

Χονδρική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ

Έως το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα  στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων

8

Έκδοση Συγκεντρωτικού τιμολογίου

Έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα

9

Τιμολόγιο Εκκαθάρισης Αμοιβών Ασφαλιστικών και Μεσιτικών Πρακτόρων ή Πρακτορείων τυχερών παιγνίων 

Μέχρι το τέλος της Ετήσιας  περιόδου – φορολογικού έτους

10

Πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής αγαθών

Έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την  παραλαβή των αγαθών

11

Πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή διάφορων διορθώσεων

Την χρονική στιγμή που λαμβάνουν μέρος τα πραγματικά γεγονότα

 

 

Για να γίνει κατανοητή η ανωτέρω συνοπτική παρουσίαση θα παραθέσουμε για κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά και το αντίστοιχο παράδειγμα.

 

 • Περίπτωση 1η: Έστω ότι η επιχείρηση Α παραδίδει αγαθά στην επιχείρηση Β και στην επιχείρηση Γ, τα οποία διακινεί με  “Συνοδευτικό μη τιμολογηθέντων προϊόντων”, στις 2/2/2015 και στις 27/2/2015 αντίστοιχα τότε δύναται να τιμολογήσει και τις δύο έως τις 15/3/2015.
 • Περίπτωση 2η: Έστω ότι η επιχείρηση Α πωλεί σε ιδιώτη αγαθά τότε είναι υποχρεωμένη να εκδώσει Απόδειξη λιανικής πώλησης μέσω Ταμειακής μηχανής ή Φορολογικού Μηχανισμού είτε τη στιγμή που τα παραλαμβάνει ο αγοραστής είτε κατά τη στιγμή της αποστολής ως συνοδευτικό στοιχείο.
 • Περίπτωση 3η: Έστω ότι η επιχείρηση Α πωλεί σε ιδιώτη αγαθά  τα οποία αποστέλλει ταχυδρομικώς με εταιρεία courier στις 28/2/2015 και ο αγοραστής το παραλαμβάνει στις 3/3/2015. Σε αυτήν τη περίπτωση δύναται να τιμολογήσει τη συγκεκριμένη παράδοση έως το τέλος του επομένου μήνα από την παράδοση ήτοι έως τις 30/04/2015.
 •  Περίπτωση 4η: Έστω ότι Υδραυλικός παρέχει τις υπηρεσίες του σε ιδιώτη οι οποίες διαρκούν 3 ημέρες από τις 2/3/15 έως τις 5/3/15 τότε υποχρεούται να εκδώσει το σχετικό παραστατικό στις 5/3/15 δηλαδή με την ολοκλήρωση της παροχής.
 •  Περίπτωση 5η: Έστω Εκπαιδευτήριο το οποίο παρέχει σε ιδιώτη μαθητή πακέτο διδασκαλίας 12 μηνών από 01/03/2015- 28/02/2016 συνολικού κόστους 1.200€ και για το οποίο έχει συμφωνήσει ότι στο τέλος κάθε μήνα θα λαμβάνει για τις υπηρεσίες του 100€. Έτσι βάσει νόμου για τις υπηρεσίες του Μαρτίου 2015 είναι υποχρεωμένο να εκδόσει το σχετικό παραστατικό έως τις 15/4/2015. Το ίδιο θα επαναλαμβάνεται και για τους επόμενους μήνες.  
 • Περίπτωση 6η: Έστω ιδιώτης ο οποίος στις 10/3/2015 εγγράφεται σε γυμναστήριο και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του. Στις 10/03/2015 το γυμναστήριο υποχρεούται να εκδόσει το αντίστοιχο παραστατικό καθώς με την καταβολή της συνδρομής αποκτήθηκε και το δικαίωμα για την λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον επόμενο χρόνο.
 • Περίπτωση 7η: Έστω ότι η επιχείρηση Α παραδίδει αγαθά σε ΝΠΔΔ, τα οποία διακινεί με “Συνοδευτικό μη τιμολογηθέντων προϊόντων”, στις 30/4/2015. Η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τιμολογήσει τα συγκεκριμένα αγαθά έως 31/12/2015.
 • Περίπτωση 8η: Έστω ότι η επιχείρηση Α παραδίδει αγαθά στην επιχείρηση Β  στις 2/2/2015 και στις 27/2/2015, τότε δύναται να τιμολογήσει συγκεντρωτικά με ένα ενιαίο παραστατικό αυτές τις δύο παρααδόσεις έως τις 15/3/2015.
 • Περίπτωση 9η: Έστω Ασφαλιστικός Πράκτορας δύναται να εκδόσει τα Τιμολόγιο για την Εκκαθάριση των αμοιβών του  για το 2015 ως προς την συνεργάτρια ασφαλιστική εταιρεία ετησιώς ήτοι έως τις 31/12/2015.
 • Περίπτωση 10η: Έστω ότι η επιχείρηση Α πωλεί στην επιχείρηση Β αγαθά στις 2/2/2015 εκδίδοντας το αντίστοιχο Τιμολόγιο πώλησης. Η επιχείρηση Β της επιστρέφει κάποια ελαττωματικά αγαθά στις 2/3/2015. Σε αυτή την περίπτωση η επιθεώρηση Α μπορεί να εκδόσει το σχετικό Πιστωτικό Τιμολόγιο έως τις  15/4/2015.
 • Περίπτωση 11η: Έστω ότι η επιχείρηση Α πωλεί στην επιχείρηση Β αγαθά στις 2/2/2015 εκδίδοντας το αντίστοιχο Τιμολόγιο πώλησης και για ένα από τα αγαθά έχει συμφωνηθεί άλλη τιμή πώλησης και άλλη έχει καταχωρηθεί στο τιμολόγιο. Η επιχείρηση Β ενημερώνει εγγράφως την Α για αυτό το λάθος στις 15/2/2015. Σε αυτή την περίπτωση η Επιχείρηση Α πρέπει να εκδόσει και το διορθωτικό παραστατικό πχ Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης στις 15/2/2015.

 

            Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών για  λιανικές πωλήσεις είναι δυνατή η έκδοση πιστωτικού στοιχείου λιανικής πώλησης. Όμως εφόσον το  πιστωτικό στοιχείο έχει αξία άνω των 50 ευρώ ο πωλητής υποχρεούται να τηρεί αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.

            Αναλύοντας λοιπόν τα ανωτέρω, παρατηρούμε ότι σύμφωνα με τα ΕΛΠ, οι περισσότερες επιχειρήσεις δύναται να μεταχρονολογούν την τιμολόγηση των πωλήσεων τους εντός του  επόμενου μήνα  από την παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκτώντας συνάμα και τη δυνατότητα για την μετακύληση και των φορολογικών τους υποχρεώσεων  πχ.ΦΠΑ σε επόμενη περίοδο. Επίσης σε περίπτωση που πωλούν προς το Δημόσιο δύναται να τιμολογήσουν στην λιγότερο επιβαρυμένη για αυτούς φορολογική περίοδο.  Επιπλέον αδιευκρίνιστη παραμένει και η φορολογική μεταχείριση ως προς την τιμολόγηση πώλησης αγαθών και συνεχούς παροχής υπηρεσίας μεταξύ δυο διαφορετικών φορολογικών περιόδων. Δηλαδή αν παραδώσεις αγαθά στις 31/12/2015 έχεις τη δυνατότητα να τιμολογήσεις έως τις 15/1/2016??? Και αν ναι. Σε ποια φορολογική περίοδο θα αναγνωριστεί το έσοδο του 2015 ή του 2016???  Αναμένουμε λοιπόν τις πρέπουσες διευκρινιστικές ΠΟΛ και συμβουλεύουμε τους συναδέλφους να μην προτείνουν  στις επιχειρήσεις τους ένα “φιλελεύθερο” φορολογικό σχεδιασμό “παίζοντας” με τις ημερομηνίες έκδοσης παραστατικών τουλάχιστον μέχρι την ανακοίνωση τους.

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1 ''Μηχανογραφημένη Λογιστική με Γ'Κατηγορίας Βιβλία'' με πραγματικά παραδείγματα και εισηγητές μάχιμους λογιστές - φοροτεχνικούς με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-mhxanografimenhs-logistikhs/

 
Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90