Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
30/03/2015
Άρθρο: Απογραφή για Επιχειρήσεις με Απλογραφικά Βιβλία - Τι ισχύει για το 2014 και τι θα ισχύσει για το 2015 και έπειτα

 

Όπως και κάθε χρόνο οι επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία υποχρεούνται να ενημερώσουν το Βιβλίο Απογραφής τους έως τις 20 Φεβρουαρίου. Ωστόσο η θέσπιση του Ν.4308/2014, η ταυτόχρονη η κατάργηση των σχετικών (με την απογραφή) διατάξεων του ΚΦΑΣ και ο τρόπος που προσδιορίζεται το φορολογητέο αποτέλεσμα βάσει του ΚΦΕ 4172/2013, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασάφειας ως την απογραφή των επιχειρήσεων που τηρούν τα βιβλία τους με την απλογραφική μέθοδο.  Βασιζόμενοι λοιπόν στους ανωτέρω νόμους, καλούμαστε να δώσουμε τις απαραίτητες επεξηγήσεις σχετικά με το άνωθεν θέμα.

Ουσιαστικά, έως και για την διαχειριστική χρήση του 2014, οι επιχειρήσεις, που δεν απαλλάσσονται βάσει της ΠΟΛ 1134/2004, και των οποίων  ο  τζίρος από τη πώληση εμπορευμάτων (κατά τη χρήση) υπερβαίνει το ποσό των 150.000€  είναι υποχρεωμένες να προβούν σε φυσική απογραφή στις 31/12/2014 και να ενημερώσουν το αντίστοιχο βιβλίο απογραφής ( ή τις πλέον αθεώρητες καταστάσεις απογραφής).  Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δύναται να εξάγουν το φορολογικό αποτέλεσμα του 2014 χρησιμοποιώντας ως Απογραφή έναρξης το ποσό του 10% των αγορών του 2013 και ως Απογραφή λήξης το ποσό του 10% των συνολικών αγορών του 2014.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που κατά το 2014 ξεπέρασαν το όριο των 150.000€, ενώ το 2013 απαλλάσσονταν της απογραφής λόγω ορίου, υποχρεούται κατά την 31/12/2014 να διενεργήσου φυσική απογραφή αλλά δύνανται (και συνίσταται) να εξάγουν το φορολογικό τους αποτέλεσμα  για το 2014 με βάση τον τύπο :   

           

Απογραφή Λήξης (10% *Αγορές 2014)- Απογραφή Έναρξης (10% * Αγορές 2013)

 

Περαιτέρω συνιστούμε και την διενέργεια απογραφής για όλες τις επιχειρήσεις που είχαν συντάξει πραγματική απογραφή στις 31/12/2013 και ο κύκλος εργασιών κατά το 2014 είναι μικρότερος των 150.000€, ούτως ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη στα αποτελέσματα ως απογραφή λήξης μηδενικό ποσό, αλλά το πραγματικό ποσό της  απογραφής αποκλείοντας τις οποιεσδήποτε διαστρεβλώσεις.

Από 1.1.2015 και έπειτα οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, ακολουθώντας τα ΕΛΠ βάσει του Ν.4308/2014 και την ερμηνευτική ΠΟΛ.1003/2014,  με  τζίρο των πωλήσεων  των εμπορευμάτων τους μικρότερο των 150.000€ πρέπει να “αποφασίσουν” κατά πόσο τους συμφέρει το φορολογικό τούς αποτέλεσμα (για τις χρήσεις 2015 και έπειτα) να προσδιορίζεται βάσει των φυσικών τους απογραφών ή όχι.                      

Έτσι αν θεωρήσουν ότι δεν είναι αναγκαία η διενέργεια απογραφής μπορούν να αντιμετωπίζουν τις συνολικές αγορές της χρήσης ως έξοδο. Αν θεωρήσουν ότι πρέπει να προβούν σε απογραφή για το 2015, τότε πρέπει να προσδιορίσουν τα αποθέματα τους στις 31/12/2014 και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να το “χρησιμοποιήσουν” μόνο σαν απογραφή έναρξης του 2015. Πρέπει να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση αποφασίσει να διενεργήσει απογραφή για μια χρήση υποχρεούται να την επαναλάβει και για τις τρεις τουλάχιστον επόμενες χρήσεις.

Κλείνοντας λοιπόν, έως τις 20/2/2015 είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν το Βιβλίο Απογραφών τούς όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία καθώς και οι επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία και κατά την χρήση του 2014 ο τζίρος των πωλήσεων των εμπορευμάτων τους ξεπέρασε το όριο των 150.000€. Υποχρεωτική είναι και η σύνταξη απογραφής στις 31/12/2014 και για τις επιχειρήσεις που είχαν διενεργήσει προαιρετική ή υποχρεωτική απογραφή και στις 31/12/2013.

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα του Power Tax


efm_728x90