Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
12/03/2015
Άρθρο: Πίνακας όλων των φορολογικών συντελεστών, Νομικών και Φυσικών προσώπων έως & τον Ν.4172/2012

           

                       ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

 

 

Είδος

Συντελεστής

Νομολογία

1

Αμοιβές διοικητικού Συμβουλίου

Βάσει κλίμακας μείον 1,5%

Άρθρο 60 – ν.4172

2

Εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ

10% Παρακράτηση Φόρου

Άρθρο 60 – ν.4172

3

Αμοιβές Ελεύθερου Επαγγελματία

20% Παρακράτηση Φόρου από το 1ο ευρώ

Άρθρο 62 - ν.4172

4

Αμοιβές με Απόδειξη Δαπάνης (μέχρι €5.000)

20% Παρακράτηση +

3,6% Χαρτόσημο

Άρθρο 62 – ν.4172

Άρθρο 3 – Κ.Φ.Α.Σ

5

Τόκοι που καταβάλλονται στην Αλλοδαπή

15% φυσικά πρόσωπα

15% νομικά πρόσωπα

Άρθρο 62 – ν.4172

6

Αμοιβές και δικαιώματα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

0% Παρακράτηση Φόρου

Άρθρο 63 – ν.4172

7

Αμοιβές Εργολάβου Τεχνικών Έργων

3% Παρακράτηση Φόρου

Άρθρο 64 – ν.4172

8

Αμοιβές και δικαιώματα σε αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα

20% Παρακράτηση Φόρου

Άρθρο 64 – ν.4172

9

Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού

15% Αξιωματικοί

10% Κατώτερο Πλήρωμα

Άρθρο 15 – ν.4172

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο παρακρατούμενος, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, φόρος εισοδήματος αποδίδεται με υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΠΟΛ.1028/20.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Επομένως, η παρακράτηση φόρου της παρ. 1 του άρθρου 64 (20% ή 3% κατά περίπτωση) διενεργείται για αμοιβές φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΙΚΕ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Κατηγορία

Συντελεστής

Νομολογία

 

Εισόδημα από ακίνητα

3% Συμπληρωματικός φόρος για ακίνητα > 200τμ. ή επαγγελματική μίσθωση

Άρθρο 39 – ν.4172

Παρακρατούμενος Φόρος μερισμάτων ΑΕ

10%

Άρθρο 58 – ν.4172

Παρακρατούμενος Φόρος μερισμάτων ΕΠΕ, ΙΚΕ

10%

Άρθρο 58 – ν. 4172

Κέρδη

26%

Άρθρο 58 – ν. 4172

 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ και ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

50.000

26%

13.000

50.000

13.000,00

Άνω των 50.000

33%

 

 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

 

Είδος

Συντελεστής

Νομολογία

 

1

Εκμετάλλευση Κοινόχρηστων Χώρων

10% μέχρι 12.000 το έτος

33% πάνω από 12.000

Άρθρο 11 – ν.2238

2

Καταβολές Δικαιωμάτων προς Αλλοδαπές Εταιρείες

20%

Άρθρο 13 – ν.4172

3

Εισόδημα Τεχνικών Επιχειρήσεων

26% μέχρι 50.000

33% πάνω από 50.000

Άρθρο 29 – ν.4172

4

Πώληση Μετοχών ΕΠΕ και ΑΕ (μη εισηγμένης)

15% επί του κέρδους

Άρθρο 43 – ν.4172

5

Πώληση Μεριδίων ΟΕ, ΕΕ

15% επί του κέρδους

Άρθρο 43 – ν. 4172

6

Πώλησης Μεριδίων ΟΕ ή ΕΕ λόγω συνταξιοδότησης

15% επί του κέρδους

Άρθρο 43 – ν.4172

7

Εισόδημα από Τόκους

15%

Άρθρο 62 – ν. 4172

8

Εισόδημα από μερίσματα ΑΕ, ΕΠΕ

10% (για ημεδαπά και αλλοδαπά)

Άρθρο 64 – ν.4172

9

Καταβολές Δικαιωμάτων προς Ημεδαπές Εταιρείες

20%

Άρθρο 64 – ν.4172

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ με μπλοκάκι*

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

<25.000

22%

5.500

25.000

5.500,00

17.000

32%

5.440

42.000

10.940,00

Άνω των 42.000

42%

 

 

 

 

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων της παραγράφου 1 μειώνεται:

  1. Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ

Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

  1. Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περίπτωσης α’ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.

Από 01/01/2014 τα γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται με 13%

*Αν έχουν μέχρι 3 εργοδότες ή περισσότερους, εφόσον από τους 3 προέρχεται τουλάχιστον το 75% των εσόδων τους.

 

ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ **

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

50.000

26%

13.000

50.000

13.000,00

Άνω των 50.000

33%

 

 

 

**Αν έχουν περισσότερους από 3 εργοδότες και τα έσοδα από 3 από αυτούς δεν ξεπερνούν το 75% των ετήσιων εσόδων τους.

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

 

12.000

11%

1.320

12.000

1.320,00

Άνω των 12.000

33%

 

 

 

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα του Power Tax


efm_728x90