Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
03/01/2014
Πολ. 1261/06.12.2013, Αναπροσαρμογή αντιτίμων για χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικού υλικού και συναφών διοικητικών εγγράφων του τομέα της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

 

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.2, του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α71996) «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 13, του Ν.3986/2011, περί σύστασης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)

3) Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2, του Ν.973/1979, περί σύστασης της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ).

4) Την Δ6Α 1162069/28.11.11 κ.υ.α. (ΦΕΚ 2779/ Β72011), περί συγχώνευσης της ΚΕΔ Α.Ε. και της ΕΤΑ Α.Ε., με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α7/2011) περί σύστασης Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις

6) Τις διατάξεις του Π.Δ.90/2012 (ΦΕΚ 144/Α72012) «περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών».

7) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

1. Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά που εισπράττονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων και τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την χορήγηση αντιγράφων παραχωρητηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικών διαγραμμάτων και αποφάσεων, διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας, σχετικών αποφάσεων των επιτροπών καθορισμού, όπως επίσης και αποφάσεων Νομαρχών, Περιφερειαρχών καθώς και Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αντίγραφα κτηματολογικού υλικού, ως εξής:

- Κτηματολογικό διάγραμμα απαλλοτρίωσης (ολόκληρο ή απόσπασμα)

Το αντίτιμο ορίζεται στα 10 ευρώ εφόσον πρόκειται για διάγραμμα διαστάσεων έως και το μέγεθος A3 (42,0 εκατοστά Χ 29,7εκατοστά). Για μέγεθος μεγαλύτερο του A3 μέχρι και το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, στα 20 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο πέραν του ενός, στα 10 ευρώ. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου, το αντίτιμο υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση χορήγησης έγχρωμου αντιγράφου θα υπάρχει προσαύξηση 15% επί των ανωτέρω ποσών.

- Κτηματολογικοί: πίνακας απαλλοτρίωσης (απόσπασμα ή ολόκληρος)

2 ευρώ ανά σελίδα (μεγέθους Α4).

- Διάγραμμα χάραξης αιγιαλού

Το αντίτιμο ορίζεται στα 10 ευρώ εφόσον πρόκειται για διάγραμμα διαστάσεων έως και το μέγεθος A3 (42,0εκ Χ 29,7εκ). Για μέγεθος μεγαλύτερο του A3 μέχρι και το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, στα 20ευρώ. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο πέραν του ενός, στα 10ευρώ. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου, το αντίτιμο υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση χορήγησης έγχρωμου αντιγράφου θα υπάρχει προσαύξηση 15% επί των ανωτέρω ποσών.

Αποσπάσματα των υπόψη διαγραμμάτων δεν χορηγούνται.

- Μεταγραπτέες Πράξεις

Παραχωρητήρια, αποφάσεις κήρυξης ή ανάκλησης απαλλοτριώσεων, τίτλοι κυριότητας κλπ., 2 ευρώ ανά σελίδα.

- Καταστάσεις πληρωμής και λοιπά έγγραφα (αιτήσεις, αλληλογραφία κλπ.).

2 ευρώ ανά σελίδα.

- Τοπογραφικό διάγραμμα Δημοσίων ή Ανταλλάξιμων Κτημάτων

(ολόκληρο ή απόσπασμα).

Το αντίτιμο ορίζεται στα 10 ευρώ εφόσον πρόκειται για διάγραμμα διαστάσεων έως και το μέγεθος A3 (42,0εκ Χ 29,7εκ Για μέγεθος μεγαλύτερο του A3 μέχρι και το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, στα 20 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο πέραν του ενός, στα 10 ευρώ. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου, το αντίτιμο υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση χορήγησης έγχρωμου αντιγράφου θα υπάρχει προσαύξηση 15% επί των ανωτέρω ποσών.

Για κάθε επιπλέον αντίγραφο των ανωτέρω περιπτώσεων, εισπράττονται τα πιο πάνω ποσά μειωμένα κατά 50%.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καταβάλλουν το μισό των πιο πάνω αναγραφόμενων ποσών.

Προκειμένου να χορηγηθούν τα εν λόγω στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. σημείωμα της αρμόδιας για τη χορήγηση αυτών των στοιχείων Υπηρεσίας στο οποίο αναγράφεται το ακριβές ποσόν που πρέπει να καταβληθεί στον ΚΑΕ 2419 με κατονομασία «Έσοδα από πώληση, εκποίηση κ.λπ. διαφόρων αγαθών».

Με την υποβολή του σχετικού αντιγράφου αποδεικτικού είσπραξης χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο τα αιτούμενα στοιχεία, επικυρωμένα.

Στις Υπηρεσίες των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα εν λόγω στοιχεία χορηγούνται χωρίς αντίτιμο.

Επίσης, τα εν λόγω στοιχεία θα παρέχονται ατελώς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και στην ΕΤΑΔ Α.Ε. Τυχόν φυσικά πρόσωπα που προσέρχονται ως τεχνικοί ή νομικοί σύμβουλοι των ως άνω εταιρειών και αιτούνται ενώπιον των Κτηματικών Υπηρεσιών την χορήγηση στοιχείων δημοσίων κτημάτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση επ' ονόματι του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ή της ΕΤΑΔ Α.Ε., επισυνάπτοντας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η νομιμοποίησή τους σε ατομικό επίπεδο, ότι δηλαδή ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εν λόγω εταιρειών για την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή των συγκεκριμένων κάθε φορά στοιχείων

2. Η παρούσα εκδίδεται σε αντικατάσταση της Πολ. 1059/27.03.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

3. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

Πηγή:


efm_728x90