Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/01/2015
Πολ.1025/21.1.2015, Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη θεώρηση ταυτοτήτων συγκεκριμένων προσώπων για ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και ακροάματα

 

Με αφορμή γραπτά ερωτήματα και αιτήματα που υποβλήθηκαν ύστερα από την με αριθ. Δ6Α1109983ΕΞ2014/31.7.2014 ΑΓΓΔΕ (ΦΕΚ 2096 τ.Β), σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ. 1251/2002 , ΠΟΛ. 1199/2001 , ΠΟΛ. 1325/1998 , ΠΟΛ. 1096/1993 , ΠΟΛ. 1058/1992 , ΠΟΛ. 316/1987 και ΠΟΛ. 248/1987 εγκύκλιες, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν, σχετικά με τη θεώρηση των ταυτοτήτων δημοσιογράφων εν ενεργεία, ηθοποιών, σκηνοθετών κλπ σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

1. Η είσοδος των ανωτέρω προσώπων στα δημόσια θεάματα και ακροάματα, με την προϋπόθεση ότι ο εκμεταλλευτής του θεάματος επιτρέπει την είσοδο αυτών χωρίς την καταβολή αντιτίμου (εισιτηρίου), θα γίνεται εφεξής με την επίδειξη των ειδικών δελτίων - ταυτοτήτων αναγνώρισης της ιδιότητας τους ως μελών επαγγελματικών ενώσεων, χωρίς να απαιτείται θεώρηση από τη Φορολογική Διοίκηση, υπό τον όρο ότι το εν λόγω δελτίο ταυτότητας βρίσκεται εν ισχύ.

 

Οι επαγγελματικές οργανώσεις οφείλουν να διασφαλίζουν την ισχύ ή μη αυτών των δελτίων ταυτότητας αναγράφοντας σε αυτές την ιδιότητα του μέλους ως εν΄ ενεργεία ή συνταξιούχου, τακτικού ή έκτακτου κλπ.

 

2. Σημειώνεται ότι για τη θεώρηση των δελτίων εισόδου στο όνομα εκμεταλλευτών επιχειρήσεων προβολής κινηματογραφικών ταινιών ή σε πρόσωπα που αυτοί υποδεικνύουν ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1058/1992 εγκύκλιο.

 

3. Ως προς τον αριθμό των προσώπων που δικαιούνται της ατελούς εισόδου εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις προηγούμενες ως άνω εγκυκλίους.

 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Αικατερίνη Σαββαίδου

 

Πηγή:


efm_728x90