Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/01/2015
Πολ.1021/20.1.2015, Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 14.01.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους» (ΦΕΚ Α΄6) και παροχή σχετικών οδηγιών

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση τις ανωτέρω διατάξεις, και παρέχουμε οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών, στα θέματα αρμοδιότητάς μας.

 

Διατάξεις των παρ. 1 και 2 άρθρου πρώτου της ως άνω Π.Ν.Π. με ημερομηνία 14.01.2015

 

Παράγραφος 1:

 

«Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων αυτών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι ακατάσχετες εις χείρας τρίτων».

 

Παράγραφος 2:

 

«Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου ισχύει για χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε Ο.Τ.Α. από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της αξίωσης των υπαλλήλων τους για καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής αποζημίωσης».

 

Κατά συνέπεια και με βάση τα ανωτέρω, οι χρηματοδοτήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την καταβολή εκλογικών επιδομάτων στους υπαλλήλους τους, δεν συμψηφίζονται με οφειλές τους στη Φορολογική Διοίκηση και δεν κατάσχονται στα χέρια τρίτων.

 

Διατάξεις του άρθρου δεύτερου της ως άνω Π.Ν.Π.

 

«Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

 

Επισημαίνεται ότι με βάση τα ανωτέρω, η ισχύς περί του ασυμψήφιστου και ακατάσχετου άρχεται από την 14η Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων         

Αικ. Σαββαΐδου

 

Πηγή:


efm_728x90