Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
19/01/2015
Πολ.1018/15.1.2015, Κοινοπ. διατάξεων του άρ.85 του Ν.4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και άλλες διατάξεις», περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων

 

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

 

Παρατείνεται μέχρι 31/12/2015 η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ Α΄212) και της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66), περί του δικαιώματος παραλαβής νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού που αποσύρεται και περί απόσυρσης για καταστροφή Ε.Ι.Χ και φορτηγών Ι.Χ αυτοκινήτων των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας έχουν εκδοθεί στη χώρα μας έως 31/12/2001 και έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών, αντίστοιχα. Με τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις ορίζεται επίσης ότι, τα εν λόγω αυτοκίνητα πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία μέχρι και την 20-12-2015.

 

Η ισχύς των προαναφερομένων διατάξεων αρχίζει από 1/1/2015.

 

Επιπλέον, τα όσα έχουν διευκρινισθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1037/22.2.2011 , ΠΟΛ1050/15.3.2011 , ΠΟΛ1074/8-4-2011 και ΠΟΛ.1091/30-3-2012 , αναφορικά με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των αποσυρόμενων οχημάτων (να έχουν καταβληθεί για το έτος της απόσυρσης καθώς και οι τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών, διαδικασία οριστικής διαγραφής, χορήγηση βεβαίωσης κ.τ.λ) εξακολουθούν αναλογικά να ισχύουν και μετά την προαναφερόμενη παράταση των διατάξεων περί της απόσυρσης των αυτοκινήτων οχημάτων.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90