Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
28/08/2015
Πολ.1180/12.8.2015, Τροποποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1271/23-12-2013 (ΦΕΚ Β 3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του N. 3845/2010 (65 Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 , 40 , 41 και 53 του Ν. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του κεφαλαίου Ε΄, της από 31-12-2012 Πράξης νομοθετικού περιεχομένου (256 Α΄) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4147/2013 (98 Α΄ /26-4-2013).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4223/2013 (Α΄287)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (247 Α΄) "Περί Δημοσίου Λογιστικού".

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

9. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ.20 της 25-6-2014 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 360), «Επιλογή και διορισμός Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων».

10. Την υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1271/23.12.2013 (Β΄ 3364) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1016/12-1-2015 (ΦΕΚ 115Β΄) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

11. Την ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορείς της αγοράς κατά την πρώτη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η παράγραφος 3 της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1271/23-12-2013 (ΦΕΚ Β΄3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1016/12-1-2015 (ΦΕΚ 115Β΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η δήλωση υποβάλλεται μηνιαίως μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση για το διάστημα από 1/1/2015 μέχρι και 30/4/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/9/2015 και για το διάστημα από 1/5/2015 μέχρι και 31/8/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/11/2015.»

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90