Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
21/08/2015
Πολ.1183/20.8.2015, Τροποποίηση της αριθμ.ΠΟΛ1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014

 

Τροποποίηση της αριθμ.ΠΟΛ1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ.185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών

2.Την απόφαση Υ220 (ΦΕΚ Β΄ 1598) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη".

3.Τις διατάξεις των άρθρων 44,45 και 68 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύουν και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 68.

4.Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), όπως ισχύουν.

5.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ Α΄34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

6.Τις αποφάσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών Όλγας-Νάντιας Βαλαβάνη ΠΟΛ. 1130/25.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) "Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν.4172/2013» και ΠΟΛ. 1151/14.7.2015 (ΦΕΚ Β"" 1519) «Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β"" 1257) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013».

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 2 της αριθμ. ΠΟΛ. 1130/2015 (ΦΕΚ Β"" 1257) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας παρατείνεται μέχρι την 28η Αυγούστου 2015.».

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90