Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
18/08/2015
Αριθ. Πρωτ. 50339/4189/13.7.2015, Έλεγχοι Εφαρμογής Συστήματος Εισροών-Εκροών στα πρατήρια καυσίμων της Χώρας

 

ΣΧΕΤ.: α) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με Αρ. Πρωτ. Οικ. 52233/3423/10-8-15 (ΑΔΑ: ΩΖ651-ΠΙ4)

β) Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. Φ2-1871/02-09-13 (2173 Β"") όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση Φ2-515/2014/07-03-14 (Β"" 575) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων-καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων».

Μέχρι σήμερα, παρότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μας αποστείλετε την αναφορά ελέγχου που προβλέπεται στο (α) σχετικό έγγραφο μας αναφορικά με τον έλεγχο τοποθέτησης του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια της Περιφέρειας σας. Υπενθυμίζεται η σοβαρότητα του θέματος δεδομένου ότι το σύστημα αυτό αποτελεί σημαντικό κομμάτι των ενεργειών της πολιτείας για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας στα καύσιμα

Σας αποστέλλουμε σε ηλεκτρονική μορφή πίνακα των πρατηρίων που είναι καταχωρημένα στην βάση του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι 08-07-15 και ώρα 15:34, για να γίνει διασταύρωση και έλεγχος με τα στοιχεία που διατίθενται στις Υπηρεσίες σας, (και με αυτοψία αν αυτή χρειαστεί.)

Παρακαλούμε μέχρι 30-09-15 να αποστείλετε στην Γενική Γραμματεία Εσόδων (Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα) με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων.

Η αναφορά ελέγχου που θα αποστείλετε θα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος θα περιέχει τα στοιχεία των πρατηρίων που δεν είναι στον πίνακα του εισροών-εκροών του Υπουργείου Οικονομικών αλλά διαθέτουν άδεια λειτουργίας μέχρι 08-07-15, σύμφωνα με τα αρχεία σας. Το δεύτερο μέρος θα περιέχει τα στοιχεία των πρατηρίων που είναι στον πίνακα εισροών-εκροών του Υπουργείου Οικονομικών αλλά δεν έχει εκδοθεί μέχρι της 08-07-15 άδεια λειτουργίας που να περιέχει το σύστημα εισροών-εκροών. Το τρίτο μέρος θα περιέχει τις ενέργειες που έγιναν από την Υπηρεσίας σας αναφορικά με τα πρατήρια καυσίμων που αναγράφονται στο δεύτερο μέρος της αναφοράς σας. Ειδικότερα θα θέλαμε να γνωρίζουμε τις κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί βάσει των αναγραφομένων στο (β) σχετικό.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90