Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
17/08/2015
Πολ.1177/11.8.2015, Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21816/26.06.2015 (ΦΕΚ Β’ 1437/10.07.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών

 

Σχετ. έγγρ.: ΠΟΛ1086/23.04.2013, ΠΟΛ1157/27.06.2013, ΑΠΕΙΣΑ 1117822/23.07.2013 ΠΟΛ 1222/26.09.2013, ΠΟΛ 1138/13.05.2014, ΠΟΛ 1159/02.06.2014, ΠΟΛ 1258/15.12.2014, ΠΟΛ 1164/15.07.2015, ΑΗΛΕΑ Β 0004832ΕΞ/22.10.2013

Σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. οικ. 21816/26.06.2015 (ΦΕΚ1437Β710.07.2015) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για ενημέρωση, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ ΑΊ03) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ ΑΊ80), όπως ισχύει (η πρώτη ΚΥΑ 47497 -ΦΕΚ Β' 3389- εκδόθηκε στις 18.12.2012).

Υπενθυμίζεται ότι με τις σχετικές διατάξεις ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, οι ανωτέρω υπαχθείσες κύριες οφειλές συμψηφίζονται, με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 ΠΝΠ (Α' 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012 (Α' 31) ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α' 14) ή από άλλους πόρους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Σχετική η ΠΟΛ 1086/2013 με την οποία σας δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων.

Οι Δ/νσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών παρακαλούνται για τις δικές τους κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες.

Η Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία μας και τις Δ.Ο.Υ. της χώρας για την έκδοση των σχετικών με το θέμα κοινών υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου οι τελευταίες να ενεργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς α.α. Τμήματος Διοίκησης

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Ελένη Παναγιώτου

 

Πηγή:


efm_728x90