Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
05/01/2015
Πολ. 1263/31.12.2014, Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»,

2. Την υπ’ αριθμ. Δ5Α 1123655 ΕΞ/6−8−2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1964/Β΄), «Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε)».

3. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «περί του Oργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (82 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (75 Α΄) όπως ισχύουν,

5. Την υπ’ αριθμ ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ/13−11−2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (3059 Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποχρέων για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.

7. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2015 που λήγει την 31−12−2014 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία παρατείνεται έως και την 5−1−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

 

Πηγή:


efm_728x90