Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
07/01/2015
Άρθρο: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Νόμος 4308: “Μεταμορφώνει” το ΕΓΛΣ σε ΔΛΠ !!!!

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

Από 1/1/2015 όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις (με εξαίρεση τους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες με τζίρο μικρότερο των 10.000€) είναι υποχρεωμένες να προσαρμόσουν την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων και την σύνταξη των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, βάσει του μεγέθους τους, σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ουσιαστικά τόσο το νέο Ελληνικό λογιστικό σχέδιο, η μέθοδος αποτίμησης παγίων όσο και ο “τρόπος” σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εναρμονίζονται με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και καθιστούν την αποδοτικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων συγκρίσιμη με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Με το παρόν άρθρο, θα αναλύσουμε όλες τις νέες υποχρεώσεις ως προ την τήρηση  των λογιστικών αρχείων και την σύνταξη των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων  των επιχειρηματικών οντοτήτων βάσει του μεγέθους τους. 

                                                                                     

1.Πολύ μικρές οντότητες

 

Πολύ μικρές οντότητες, είναι οι οντότητες, οι οποίες στις 31/12/2014 δεν θα υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον των κάτωθι κριτηρίων:

 • Σύνολο ενεργητικού                             : 350.000 €
 • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών (Τζίρος): 700.000 €
 • Μέσος όρος απασχολούμενων               : 10 άτομα

 

Ουσιαστικά βάσει των άνωθι κριτηρίων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις εντάσσονται οι ΕΕ, οι ΟΕ και οι Ατομικές Επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 € και δύναται να τηρούν τα βιβλία τους βάσει της απλογραφικής μεθόδου ( Βιβλία Εσόδων-Εξόδων) . 

Επίσης “περιλαμβάνονται” οι Ναυτιλιακές εταιρείες του νόμου 89/1967 και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να συντάσσουν τις κάτωθι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις :

 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης
 2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 3. Προσάρτημα -Σημειώσεις

Στις πολύ μικρές οντότητες ανήκουν και οι οι ΕΕ, οι ΟΕ και οι Ατομικές Επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 € και υποχρεούνται να τηρούν βιβλία διπλογραφικής μεθόδου ενώ το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 350.000€ και ο μέσος όρος του προσωπικού τους τα 10 άτομα.

Σε αυτή τη περίπτωση οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συντάσσουν :

 1. Συνοπτικό Ισολογισμό
 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 3. Προσάρτημα -Σημειώσεις

 

2.Μικρές οντότητες

Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

 • Σύνολο ενεργητικού                             : 4.000.000 €
 • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών (Τζίρος): 8.000.000 €
 • Μέσος όρος απασχολούμενων               : 50 άτομα

 

Ουσιαστικά είναι εταιρείες που τηρούν βιβλία διπλογραφικής μεθόδου και έχουν υποχρέωση να συντάσσουν:

 1. Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης
 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 3. Προσάρτημα -Σημειώσεις

 

3.Μεσαίες οντότητες

Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

 • Σύνολο ενεργητικού                             : 20.000.000 €
 • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών (Τζίρος): 40.000.000 €
 • Μέσος όρος απασχολούμενων               : 250 άτομα

 

 4.Μεγάλες οντότητες

Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

 • Σύνολο ενεργητικού                             : 20.000.000 €
 • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών (Τζίρος): 40.000.000 €
 • Μέσος όρος απασχολούμενων               : 250 άτομα

Τόσο οι μεσαίες όσο και οι μεγάλες οντότητες πρέπει να συντάσσουν τις εξής Χρηματοοικονομικές καταστάσεις:

 1. Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης
 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
 4. Προσάρτημα -Σημειώσεις

        Σ’αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας.  Δηλαδή ανταποκρίνονται σε πραγματικά γεγονότα  που έλαβαν χώρα στην χρήση που αντικατοπτρίζουν και “μεταφέρουν” απαιτήσεις και υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση. Σημειωτέον όταν μια οντότητα  υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όριο της κατηγορίας που ανήκει για δύο διαδοχικές περιόδους, τότε υποχρεούται να συντάσσει τις  χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με την νέα της κατηγορία αυτόματα στην  επόμενη χρήση .

          Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος του και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή. Επίσης εφόσον κατά την ημερομηνία κλεισίματος, του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, ισολογισμού δεν υπερβαίνονται τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Σύνολο ενεργητικού                             : 2.500.000 €
 • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών (Τζίρος): 5.000.000 €
 • Μέσος όρος απασχολούμενων               : 50 άτομα

δεν απαιτείται η έγκριση και ο έλεγχος τους από ορκωτούς λογιστές.

 

          Περαιτέρω και σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρέπει να τηρούν είτε μηχανογραφικά είτε χειρόγραφα τα κάτωθι αρχεία:

 1. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά αποτελεί το πρότερο “Μητρώο Παγίων” προσαρτημένο με τα άυλα πάγια (πχ. Υπεραξία, Φήμη, Πελατεία κτλ). Στο ευρύτερο “Μητρώο Παγίων” περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες βελτίωσης παγίων, οι δαπάνες ανάπτυξης προσωπικού, το κόστος αποσυναρμολόγησης ή αποκατάστασης παγίων προκαθορισμένου χρόνου εκμετάλλευσης καθώς και το κόστος των ιδιοπαραγόμενων παγίων. Επιπλέον πέραν της ετήσιας απόσβεσης των υλικών παγίων εφόσον η υπεραξία και τα άυλα στοιχεία έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή αναγράφεται η πιθανή ετήσια απομείωση της αξίας τους. Εφόσον η τελική τους αξία είναι μικρότερη από την λογιστική τότε οι συγκεκριμένες ζημίες αποτυπώνονται στην ΚΑΧ.  Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση πρέπει να αναγραφεί στο συγκεκριμένο αρχείο με κόστος κτήσης αντίστοιχου της αγοράς του.
 1. Αρχείο επενδύσεων. Σε αυτό το αρχείο καταχωρούνται κατά τίτλο με σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας οι χρεωστικοί τίτλοι , οι τίτλοι καθαρής θέσης και οι λοιποί τίτλοι πχ μετοχές, ομολογίες κτλ. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους ενώ μεταγενέστερα υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ή σε επιμέτρηση της εύλογης αξίας τους.
 2. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων: Σε αυτό το αρχείο καταχωρούνται κατά είδος και αποθηκευτικό χώρο όλα τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι πολύ μικρές οντότητες με τζίρο κάτω των 150.000€ απαλλάσσονται της διαδικασίας της απογραφής και της τήρησης του σχετικού αρχείου. Επιπλέον όσον αφορά την αποτίμηση των αποθεμάτων καταργείται οριστικά η μέθοδος «Τελευταίο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO).  
 3. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων. Σε αυτό τοα αρχείο καταχωρούνται κατά είδος, ποσότητα και αποθηκευτικό χώρο όλα τα σχετικά αποθέματα τα οποία είναι στην αποκλειστική κυριότητα άλλης οντότητας. 
 4. Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, με σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση, και της λογιστικής τους αξίας πχ πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα κτλ
 5. Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι λογαριασμοί καθαρής θέσης (Ίδια κεφάλαια , Μετοχές Υπέρ το Άρτιο, Καταθέσεις Μετόχων, Αποθεματικά κτλ)
 6. Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι υποχρεώσεις, με αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει περίπτωση) και της λογιστικής τους αξίας.
 7. Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. Στο αρχείο αυτό παρακολουθείται η ποσότητα των μονάδων του ξένου νομίσματος για τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται στο νόμισμα αυτό. Τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε € βάσει τις ισοτιμίας στις 31/12/2014 και αποτυπώνονται στον ισολογισμό της οντότητας.

          Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι πολύ μικρές οντότητες, οι οποίες κατ' ουσία αποτελούν τη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων δύναται να μην τηρούν τα αρχεία Λοιπών περιουσιακών στοιχείων, Λογαριασμών καθαρής θέση και Λογαριασμών υποχρεώσεων. Επιπλέον στο προσάρτημα τους δύναται να παρουσιάζουν μόνο τα απαραίτητα και σχετικά στοιχεία με την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης ή τον Συνοπτικό Ισολογισμό. Επίσης δεν εφαρμόζουν τις διαδικασίες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων  στην εύλογη αξία καθώς και της αναδρομικής διόρθωσης και αναγνώρισης λαθών.

          Όπως προαναφέραμε ο νόμος έχει ισχύ για τις χρήσεις μετά από τη 01/01/2015.   Πρακτικά κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με το μέγεθος της, πρέπει να λάβει αποφάσεις σχετικά με την επιμέτρηση και αποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων και στο κατά πόσον το λογιστικό σχέδιο που διαθέτει στις 31/12/2014 καλύπτει τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου ή πρέπει να το προσαρμόσει στο νέο Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Ουσιαστικά ελάχιστα επηρεάζει την καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των λογιστών αυτών καθώς ελάχιστες είναι οι επιρροές του στις πολύ μικρές οντότητες .

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Γ2 ''Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα''.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-ellhnika-logistika-protypa/

 
 
Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90