Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
17/12/2014
Πολ.1257/12.12.2014, Συντελεστής ΦΠΑ, κάλτσας με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάλτσες φλεβίτιδας

 

Με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από φορολογικές και τελωνειακές αρχές και οικονομικούς φορείς κατά την εισαγωγή και παράδοση (πώληση) αγαθών και έχοντας λάβει υπόψη,

- τον Καν (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

- το άρθρο 21 σε συνδυασμό και με το Παράρτημα III του Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» σας γνωρίζουμε ότι,

κάλτσες, μισές κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κάλτσες φλεβίτιδας

κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο 61151010 και υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 23%.

Σύμφωνα με την παρ. 57 του Παραρτήματος III, ειδική μεταχείριση ΦΠΑ 13% προβλέπεται μόνο εφόσον τα είδη προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες,

Οι αποδέκτες προς κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.

 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90