Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
24/10/2014
Πολ.1233/20.10.2014, Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του N.4281/2014 (160 Α΄)

 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ΄ αριθ. Δ10Β0009833/6503ΕΞ2014/13-8-2014 έγγραφο μας

β) Η υπ΄ αριθ. Δ10Β/6891ΕΞ2014/ΠΟΛ.1196/27-8-2014 εγκύκλιος

 

Σε συνέχεια των α΄ και β΄ σχετικών και ύστερα από ικανό αριθμό ερωτημάτων Κτηματικών Υπηρεσιών και ενδιαφερομένων ιδιωτών αναφορικά με την τηρούμενη διαδικασία για τον επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, μετά την ισχύ των δια τάξεων του άρθρου 11 του N. 4281/2014 (160 Α΄), σας ενημερώνουμε τα εξής :

 

1. Όσον αφορά τις εκκρεμείς διαδικασίες επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που έχουν ξεκινήσει μετά από αίτημα ενδιαφερομένου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 11 του προαναφερομένου νόμου, η οποία ορίζει ότι:

 

«Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης..........εφαρμόζονται αναλογικά τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του N.2971/2001 , όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου», όπως σχετικά αναφέρουμε και στην 4η παράγραφο της β΄ σχετικής εγκυκλίου μας.

 

2. Αιτήματα επανακαθορισμού, που κατατέθηκαν ή που θα κατατεθούν από ενδιαφερόμενους ιδιώτες στις Κτηματικές Υπηρεσίες, μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του N.4281/2014 (8-8-2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του N.2971/2001 , εξετάζονται εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 4 και των άρθρων 6, 7, και 9, όπως ισχύουν.

 

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζεται και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε), ως προς τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και την τήρηση των προθεσμιών για την ολοκλήρωση της εξέτασης του επανακαθορισμού των εν λόγω οριογραμμών, προκειμένου αυτές να οριστικοποιούνται το ταχύτερο δυνατό.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Κ. Μασούρας

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

Πηγή:


efm_728x90