Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
08/10/2014
Αρ. Πρωτ. Γ5/43987/3629/8.10.204, Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα από 01/01/2014

 

ΣΧΕΤ .: Η εγκύκλιος ΠΟΛ .1023/20-01-2014 (ΑΔΑ ΒΙΨΨΗ - ΦΒΓ)

 

Σας αποστέλλεται προς ενημέρωση και εφαρμογή φωτοαντίγραφο της ανωτέρω σχετικής ΠΟΛ αναφορικά με το θέμα.

 

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι από 1.1.2014 ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας δεν απαιτείται να εκδίδει τα στοιχεία που προβλέπονταν στο καταργούμενο άρθρο 8 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. - Ν.4093/2012 - ΦΕΚ Α΄222, υποπαράγραφος Ε1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 - ΦΕΚ Α΄287), δηλαδή φορτωτικές και κατάσταση αποστολής αγαθών, κατά περίπτωση. Επιπλέον από 1.1.2014 δεν απαιτείται να τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή ήταν σε συνάρτηση με τον χρόνο έκδοσης των φορτωτικών.

 

Οι ανωτέρω υπόχρεοι από 1.1.2014 εκδίδουν τιμολόγια προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς ιδιώτες με την ολοκλήρωση της παροχής ή με το απαιτητό της αμοιβής ή το τέλος της διαχειριστικής περιόδου ανάλογα την περίπτωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αναφερόμενη ΠΟΛ μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων της Γεν. Γραμματείας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

 

Ακριβές αντίγραφο

Γ. Τσαμαδιάς

         

 

Πηγή:


efm_728x90