Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
21/07/2015
Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1097944/20.7.2015, Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του Ν.4172/2013

 

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τη ζημία από αποτίμηση συμμετοχών η οποία εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2238/1994 θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 (σχετ. ΠΟΛ. 1143/2014 και ΠΟΛ.1264/2014 εγκύκλιοί μας). Όσον αφορά στη ζημία που έχει προκύψει από πώληση μη εισηγμένων μετοχών είτε αυτή πραγματοποιήθηκε πριν την 01.01.2007 (στην περίπτωση αυτή το κέρδος από πώληση μη εισηγμένων μετοχών φορολογείτο κατ΄ ειδικό τρόπο) είτε αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την 01.01.2007 (στην περίπτωση αυτή το κέρδος από πώληση μη εισηγμένων μετοχών φορολογείτο με τις γενικές διατάξεις), αυτή μεταφερόταν σε χρέωση λογαριασμού «Αποθεματικά από Χρεόγραφα» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2238/1994 . Κατά συνέπεια, για τα υπόψη χρεωστικά υπόλοιπα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 (σχετ. ΠΟΛ. 1143/2014 και ΠΟΛ.1264/2014 εγκύκλιοί μας), δηλαδή αυτά μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και σε περίπτωση φορολογικών ζημιών προστίθενται σε αυτές.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90