Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
01/10/2014
Πολ. 1213/25.9.2014, Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Με αφορμή τα υποβαλλόμενα στην υπηρεσία μας ερωτήματα, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, αναφορικά με το θέμα, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15ε του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου 1% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού) οι αμοιβές που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα κοινωφελή εθνωφελή, νοσηλευτικά, θρησκευτικά, φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά, κ.λ.π. ιδρύματα ή σωματεία ή επιτροπές, τις ανώνυμες εταιρείες, τους συνεταιρισμούς, τα σωματεία, τους συλλόγους, κ.λ.π., προς οποιονδήποτε, για υπερωριακή εργασία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, διοικήσεις ή διευθύνσεις εταιρειών κ.λ.π., έστω κι αν παρέχονται με τη μορφή ποσοστών ή εξόδων κίνησης.

 

2. Οι ανωτέρω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), από 1.1.2011, καθώς επίσης, ύστερα και από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 , του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (167 Α΄), όπως ισχύει.

 

3.Ύστερα από τα ανωτέρω, τα ποσά που καταβάλλονται σε δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων, σε περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους περιφερειακών συμβουλίων και στα λοιπά πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3852/2010 , υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου 1% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15ε του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90