Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
04/12/2017
Παρουσίαση Ημερολογίου Υποχρεώσεων

 

Μπείτε εδώ να δείτε το ημερολόγιο

 

 

Πως λειτουργεί το ημερολόγιο υποχρεώσεων του Power-Tax.gr

To ημερολόγιο υποχρεώσεων βοηθάει αλλά και μαθαίνει όλους τους αναγνώστες – επισκέπτες του power-tax.gr να ενημερωθούν για τις καταληκτικές ημερομηνίες των πολλών και διαφόρων υποχρεώσεων που υπάρχουν κάθε μήνα.

Το Ημερολόγιο μπορεί κάποιος να το βρει σε 2 μέρη στη σελίδα μας.

 

1ο σημείο εισόδου:

 

2ο σημείο εισόδου:

 

Μπείτε εδώ να δείτε το ημερολόγιο

 

Το περιβάλλον του ημερολογίου υποχρεώσεων είναι:

 

Το ημερολόγιο χωρίζεται σε 2 μεγάλες κατηγορίες υποχρεώσεων, όπου η καθεμία από αυτές αποτελούνται από υποκατηγορίες.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Α. Στις φορολογικές υποχρεώσεις που εξαρτώνται από το χρόνο πραγματοποίησής τους.

Β. Στις εργατικές υποχρεώσεις που εξαρτώνται από το χρόνο πραγματοποίησής τους.

Οι δυο, αυτές, κατηγορίες φαίνονται και στο παρακάτω σχήμα.

 

 

Μπείτε εδώ να δείτε το ημερολόγιο

 

Α. Στις φορολογικές υποχρεώσεις υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:

 1. Υποχρεώσεις ΦΠΑ
 2. Υποχρεώσεις Παρακρατούμενων Φόρων
 3. Υποχρεώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
 4. Υποχρεώσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
 5. Υποχρεώσεις Δημοτικών Φόρων
 6. Διάφορα Τέλη – Υποχρεώσεις

 

Β. Στις εργατικές υποχρεώσεις υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:

 1. ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ
 2. ΙΚΑ – ΤΣΜΕΔΕ - ΛΟΙΠΑ

Η κάθε κατηγορία από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές και όχι μόνο υποχρεώσεις τις οποίες θα παρουσιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια αυτού του άρθρου.

 

Α. Φορολογικές υποχρεώσεις που εξαρτώνται από το χρόνο πραγματοποίησή τους à Ι. Υποχρεώσεις ΦΠΑ

 1. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
 2. ΙNTRASTAT – VIES
 3. Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
 4. Ειδική Δήλωση ΦΠΑ
 5. Μετάταξη επιτηδευματιών σε άλλο καθεστώς ΦΠΑ
 6. Χορηγούμενες εκπτώσεις
 7. Αυτοψία

 

Α. Φορολογικές υποχρεώσεις που εξαρτώνται από το χρόνο πραγματοποίησή τους à ΙΙ. Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων

 1. ΦΜΥ – Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
 2. Απόδοση Ειδικού Φόρου Πολυτελείας
 3. Παρακρατούμενος Φόρος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
 4. Παρακρατούμενος Φόρος Δικηγορικών Συλλόγων
 5. Παρακράτηση Φόρου Αμοιβών Μελών ΔΣ
 6. Απόδοση Φόρου από Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις
 7. Απόδοση Εισφοράς Εισιτηρίων Δημόσιων Θεαμάτων

 

Α. Φορολογικές υποχρεώσεις που εξαρτώνται από το χρόνο πραγματοποίησή τους à ΙΙΙ. Υποχρεώσεις Φορολογίας Εισοδήματος

 1. Διαβίβαση Στοιχείων στην ΓΓΠΣ
 2. Κατάθεση συμφωνητικών συλλόγων, οργανισμών, οργανώσεων…
 3. Υποβολή δήλωσης Νομικών Προσώπων
 4. Βεβαιώσεις Αποδοχών, Συντάξεων, Αμοιβών

 

Α. Φορολογικές υποχρεώσεις που εξαρτώνται από το χρόνο πραγματοποίησή τους à ΙV. Υποχρεώσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 1. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών / Προμηθευτών
 2. Δήλωση Έναρξης – Διακοπής Εργασιών
 3. Γνωστοποίηση σε Δ.Ο.Υ – Εργολαβίες, Υπεργολαβίες
 4. Συντάκτες Μελετών Τεχνικών Έργων
 5. Υποβολή Αντιγράφων Οικοδομικής Άδειας για πολυώροφες οικοδομές

 

Α. Φορολογικές υποχρεώσεις που εξαρτώνται από το χρόνο πραγματοποίησή τους àV. Υποχρεώσεις Δημοτικών Φόρων

 1. Δικαίωμα Υδροληψίας
 2. Τέλος Παρεπιδημούντων

 

Α. Φορολογικές υποχρεώσεις που εξαρτώνται από το χρόνο πραγματοποίησή τους àVΙ. Διάφορα Τέλη - Υποχρεώσεις

Στην κατηγορία αυτή, συμπεριλαμβάνονται όλες οι άλλες υποχρεώσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες που αναφέρθηκαν. Παραδείγματος χάρη,

 1. Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας
 2. Καταβολή Χαρτοσήμου Δανείων

 

Μπείτε εδώ να δείτε το ημερολόγιο

 

Β. Φορολογικές υποχρεώσεις που εξαρτώνται από το χρόνο πραγματοποίησή τους à Ι. ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ

 1. Αναγγελία Πρόσληψης
 2. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας / Οικειοθελής Αποχώρηση
 3. Γνωστοποίηση Μερικής Απασχόλησης / Μεταβολών στο ΙΚΑ
 4. Τροποποίηση Ωραρίου – Υπερωρίες
 5. Πίνακας Προσωπικού
 6. Εργατικό Ατύχημα

Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις, παρατίθενται με παράδειγμα, γιατί πρέπει πρώτα να γίνει το γεγονός και μετά να υποβληθούν τα απαραίτητα έντυπα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Β. Φορολογικές υποχρεώσεις που εξαρτώνται από το χρόνο πραγματοποίησή τους à ΙΙ. ΙΚΑ – ΤΣΜΕΔΕ - ΛΟΙΠΑ

 1. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση - ΑΠΔ
 2. Ασφαλιστικές Εισφορές

 

Μπείτε εδώ να δείτε το ημερολόγιο

 

 

Πηγή: Επιστημονική ομάδα του Power-Tax


efm_728x90