Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
01/09/2014
Πολ. 1197/27.8.2014, Ανάρτηση μισθωτηρίων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ»

Ύστερα από μεγάλο αριθμό, τόσο προφορικών, όσο και γραπτών ερωτημάτων, σχετικά με την ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ» των συνταχθέντων, βάσει της υπ΄ αριθ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (328 Β΄) κοινής Υπουργικής απόφασης, μισθωτηρίων, που αφορούν στην παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 18 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (112 Α΄), μεταξύ άλλων, στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο.

 

Ενόψει των ανωτέρω, η ανάρτηση των εν λόγω μισθωτηρίων στο διαδίκτυο καθίσταται υποχρεωτική με βάση τον προαναφερόμενο νόμο.

Πολ. 1197/27.8.2014, Ανάρτηση μισθωτηρίων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ»

Όσον αφορά το θέμα της ανάρτησης των πράξεων, που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας, για τα δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου, όπως Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής, Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτόκολλα Κατεδάφισης `Αρσης και Απομάκρυνσης, θα ενημερωθείτε σχετικά με νέα μας εγκύκλιο εν ευθέτω χρόνω.

 

Ακριβές φωτοαντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Κ. Μασούρας

 

Πηγή:


efm_728x90