Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
17/10/2014
Άρθρο: Εκπτώσεις λόγω τζίρου - Υπενθύμιση υποβολής γνωστοποίησης των ποσοστών εκπτώσεων λόγω τζίρου στην ΔΟΥ

 

Μαρία Γεωργουλοπούλου / Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α'Τάξης

 

Σύμφωνα μετο άρθρο 19 παρ. 5α του Ν.2859/2000 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΦΠΑ), ο ΦΠΑ που αναλογεί στις παρεχόμενες εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου), λαμβάνεται υπόψη για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας (δηλαδή εκπίπτεται από το ΦΠΑ των εκροών), εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίηση τους.

Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1212/1996 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε ο ΦΠΑ που αναλογεί στις ανωτέρω παρεχόμενες εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου), να εκπίπτεται από το ΦΠΑ των εκροών του πωλητήή του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ειδικότερα, με την ανωτέρω ΠΟΛ.1212/1996, διευκρινίστηκε ότι τα χορηγούμενα ποσοστά έκπτωσηςθα πρέπει να γνωστοποιούνται στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ είτε με απλή δήλωση είτε με κατάθεση της οικείαςσυμφωνίας και σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνει εντός των τεσσάρων (4) μηνών πριν από την πραγματοποίηση τους. Η δήλωση που δεν θα είναι λεπτομερειακή ούτε ονομαστική κατά πελάτη, θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου πωλητή, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης που χορηγείται κατά κλιμάκιο τζίρου. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η χορηγούμενη έκπτωσηδεν θα μπορεί να υπερβεί το δηλωθέν ποσοστό του οικείου κλιμακίου, ενώ το χορηγούμενο ποσοστό μπορεί να διαφοροποιείται (προς τα κάτω) από πελάτη σε πελάτη που βρίσκονται στο ίδιο κλιμάκιο τζίρου. Αντίθετα, δε θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση ο ΦΠΑ που αναλογεί σε έκπτωση που πραγματοποιείται πέρα του ποσοστού που δηλώθηκε. Για παράδειγμα ένας πωλητής που έχει ορίσει ποσοστό έκπτωσης 10% για τζίρο από 100.000 € έως 200.000€ είναι δυνατόν να χορηγήσει σε ένα πελάτη 10%, σε άλλο 8%, σε άλλο 7% και σε άλλο καθόλου, παρά το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται στο ίδιο κλιμάκιο τζίρου. Αντίθετα, αν η ίδια επιχείρηση πραγματοποιήσει έκπτωση 15%, για το ίδιο κλιμάκιο τζίρου, δεν θα αναγνωριστεί προς έκπτωση, από το φόρο εκροών, ο ΦΠΑ που αναλογεί στο επιπλέον ποσοστό 5% της χορηγηθείσας έκπτωσης.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι η δήλωση γνωστοποίησης θα υποβάλλεται μία φορά και θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι αυτή να αντικατασταθεί δια της υποβολής νεώτερης, αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής.

Τέλος επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά στο ΦΠΑ και όχι στη φορολογία εισοδήματος, η οποία και δεν επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες διατάξεις. Επομένως, ανεξάρτητα από τη γνωστοποίηση ή μη των χορηγουμένων ως άνω εκπτώσεων, τα εκδιδόμενα πιστωτικά τιμολόγια, λόγω κύκλου εργασιών, εξακολουθούν να αποτελούν μειωτικά στοιχεία των πωλήσεων. Εξυπακούεται επίσης ότι, το χορηγούμενο ποσοστό έκπτωσης που παρέχεται από τον πωλητή δεν μπορεί να υπερβαίνει, στις ακραίες περιπτώσεις, το ποσοστό μικτού κέρδους, που πραγματοποιεί επί του κόστους η επιχείρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.16 του Ν.1882/90 και την απόφαση του υπουργείου οικονομικών ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ–Β/18.7.2000, οι συμφωνίες μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων δεν κατατίθενται πλέον στη ΔΟΥ αλλά καταχωρούνται σε συγκεντρωτική κατάσταση που υποβάλλεται στη ΔΟΥ. Στην συγκεντρωτική αυτή κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συμφωνητικού, μεταξύ των οποίων, το αντικείμενο του συμφωνητικού και το ποσό. Επομένως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται στην ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση το κλιμάκιο τζίρου επί του οποίου χορηγείται η έκπτωση, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο του συμφωνητικού δεν εκπληρώνεται ο σκοπός του νόμου περί γνωστοποίησης της παρεχόμενης έκπτωσης και κατά συνέπεια ο ΦΠΑ που αναλογεί στην παρεχόμενη έκπτωση λόγου τζίρου δεν μπορεί να εκπεσθεί από το ΦΠΑ των εκροών του πωλητή. Η ανωτέρω διευκρίνιση δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (Αρ. Πρωτ. Δ14Α 1151609 ΕΞ 2012).

Κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αναγνώστες ότι ο μήνας Αύγουστος είναι ο καταληκτικός μήνας υποβολής της γνωστοποίησης, των ποσοστών εκπτώσεων λόγω τζίρου (ποσοστά εκπτώσεων ανά κλιμάκιο τζίρου), στην αρμόδια ΔΟΥ για τις ετήσιες εκπτώσεις λόγω τζίρου της χρήσης 2014.

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική με Γ'Κατηγορίας Βιβλία" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγητές λογιστές - φοροτεχνικούς Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-mhxanografimenhs-logistikhs/

 

Πηγή: Παναγιώτης Κ. Κοτσιλάρας - Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Power-Tax


efm_728x90