Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
19/09/2014
Άρθρο: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης & πληρωμής του φόρου μερισμάτων από τα διανεμόμενα κέρδη ΑΕ της χρήσης 2013

 

Παναγιώτης Κ. Κοτσιλάρας - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Power-Tax

 

Από τον συνδυασμό των άρθρων 40, 62 και 64 του νέου Κ.Φ.Ε (Ν.4172/23.7.2013) προκύπτει ότι τα μερίσματα από τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσης 2013 (οικονομικό έτος 2014) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.

Κατόπιν το υπουργείο οικονομικών προέβη στην έκδοση των ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/3.1.2014 παρέχοντας σχετικές διευκρινήσεις επί του θέματος.

Συγκεκριμένα, με την ΠΟΛ.1011/2.1.2014 διευκρινίζεται ότι η απόδοση-πληρωμή του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων στην ΔΟΥ, θα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής-πληρωμής των μερισμάτων στους δικαιούχους.

ΠΡΟΣΟΧΗ διότι η καταβολή-πληρωμή των μερισμάτων στους δικαιούχους, σύμφωνα με την ίδια ΠΟΛ., θεωρείταισε κάθε περίπτωση, ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα ήτοι από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σε συνέχεια, με την ΠΟΛ.1012/3.1.2014 διευκρινίζεται ότι η Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από μερίσματα, υποβάλλεται το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής-πληρωμής των μερισμάτων στους δικαιούχους.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι η έγκριση του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση Ανωνύμου Εταιρείας έγινε στις 30/06/2014, τότε η ημερομηνία καταβολής-πληρωμής των μερισμάτων στους δικαιούχους σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/2.1.2014, θεωρείται ο μήνας Ιούλιος (ανεξαρτήτως αν η πραγματική καταβολή των μερισμάτων στους δικαιούχους γίνει σε μεταγενέστερο μήνα) και κατά συνέπεια η απόδοση-πληρωμή του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων στην ΔΟΥ θα γίνει μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου (ως δεύτερος μήνας από την ημερομηνία καταβολής –πληρωμής των μερισμάτων στους δικαιούχους).

Για την καλύτερη κατανόηση των καταληκτικών ημερομηνιών του ανωτέρου παραδείγματος παραθέτουμε τον κατωτέρω  συνοπτικό πίνακα:

 

Νομική μορφή εταιρείας

Ημερομηνία έγκρισης Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση

Χρόνος που θεωρείται ότι έχει γίνει η καταβολή μερίσματος στους δικαιούχους

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων

Καταληκτική ημερομηνία Πληρωμής Φόρου Μερισμάτων

Ανώνυμη

Εταιρεία

 

30/06/2014

Ιούλιος 2014

(ΠΟΛ.1011/2.1.2014)

29/09/2014*

(ΠΟΛ.1012/3.1.2014)

30/09/2014

(ΠΟΛ.1011/2.1.2014)

 

*Η υποβολή της δήλωσης γίνεται το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής-πληρωμής των μερισμάτων στους δικαιούχους ήτοι την 27/09/2014, επειδή όμως η ημέρα αυτή είναι Σάββατο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4174/2013 παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρακατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό ήτοι 29/09/2014.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω στους αναγνώστες την σπουδαιότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης και πληρωμής του φόρου καθώς η εκπρόθεσμη πληρωμή επιφέρει διπλασιασμό του φόρουπλέον τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Συγκεκριμένα με το άρθρο 59 του Ν.4174/2013, προβλέπεται ότι σε περίπτωση  που ο υπόχρεος απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, δεν αποδώσειτο φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή,  υπόκειται σε πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε ήτοι πρόστιμο100%. Επιπλέον με το άρθρο 53 του Ν.4174/2013, προβλέπεται ότι οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.

 

Πηγή: Παναγιώτης Κ. Κοτσιλάρας - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Power-Tax.gr


efm_728x90