Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
21/07/2014
Πολ.1179/14.7.2014, Καθορισμός όρων, τεχνικών ζητημάτων και προδιαγραφών για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θάλασσα για εποχιακή χρήση

 

Πολ.1179/14.7.2014

 

ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθ. 8220/131/14/19.6.2014 (1651 Β') απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου

Σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1128 (Αρ. Πρωτ. Δ10Β/2627ΕΞ2014/28.4.2014) εγκυκλίου μας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, την σχετική απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 ε' του άρθρου 27 του ν. 4256/2014 (92 Α'), με την οποία καθορίζονται οι όροι, τα τεχνικά ζητήματα και οι προδιαγραφέςπου πρέπει να πληρούν οι τοποθετούμενες εξέδρες, καθώς και λεπτομέρειες για τη συντήρηση και απομάκρυνσή τους και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από και προς την ξηρά.

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία σας, σχετικά αιτήματα ενδιαφερομένων, αυτά θα πρέπει να διαβιβασθούν άμεσα στις οικείες Λιμενικές Αρχές, συνοδευόμενα από την προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις (περ. 5 β' του ιδίου άρθρου) σύμφωνη γνώμη σας (μόνο για τις περιπτώσεις τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα), για την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων ικανοποίησης των σχετικών αιτημάτων, ενημερώνοντας παράλληλα τους αιτούντες την παραχώρηση.

Τέλος, έχει ήδη συνταχθεί και διαβιβαστεί για υπογραφή η προβλεπόμενη στην παρ. 5 δ' του ως άνω άρθρου 27 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Ναυτιλίας και Αιγαίου, με την οποία θα καθορισθεί το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας, ο τρόπος του καθορισμού του, ο φορέας και η διαδικασία είσπραξης.

 

Πηγή:


efm_728x90