Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/07/2014
Άρθρο: Με μια ματιά - Η προηγούμενη εβδομάδα

 

Μαρία Γεωργουλοπούλου / Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α'Τάξης

Στέλλα Τσιούλη / Λογίστρια - Φοροτεχνικός Β'Τάξης

 

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά!

Μέσα Ιουλίου, πολλοί θα είστε σε κάποια παραλία ή θα προετοιμάζεστε για τις διακοπές σας…

Άλλη μια εβδομάδα εμείς είμαστε εδώ, για να δούμε τι μας απασχόλησε και τι σχολιάσαμε περισσότερο την προηγούμενη εβδομάδα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Διαδικασίες υποβολής αποφάσεων γενικών συνελεύσεων ΑΕ στο ΕΒΕΑ
 2. Οι ισολογισμοί θα δημοσιεύονται μόνο στο ΓΕΜΗ από 1/1/2015
 3. Μελετάται διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το υπουργείο Οικονομικών
 4. Αναμένονται βελτιώσεις στο συμπληρωματικό φόρο και στον ΕΝΦΙΑ
 5. Οι προσδοκίες για εξαγωγές ενισχύουν την αισιοδοξία των επιχειρήσεων
 6. Σε τρεις δόσεις θα καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμα
 7. Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης για την απόκτηση της Α' τάξης.
 8. Ενδεχόμενο επιπλέον μείωσης των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.
 9. ΟΑΕΕ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με ηλεκτρονικό τρόπο
 10. Μισθολογικές ανισότητες - Το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου μόνο στα χαρτιά
 11. Δεύτερη έξοδος στις αγορές - Έκδοση τριετούς ομόλογου
 12. 1,5 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο με επιτόκιο 3,5%

 

 

 1. Διαδικασίες υποβολής αποφάσεων γενικών συνελεύσεων ΑΕ στο ΕΒΕΑ

Όσες ΑΕ δεν υποβάλλουν, για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, ηλεκτρονικά (μέσω του www.businessportal.gr) και επιλέξουν να τις καταθέσουν με φυσική παρουσία στο ΕΒΕΑ, θα πρέπει:

-      Να έχουν κάνει απογραφή στο ΓΕΜΗ & να έχουν καταθέσει το φυσικό φάκελό της.

-      Τα υποβαλλόμενα αίτηση & νόμιμα δικαιολογητικά (έγγραφα), να έχουν πρωτότυπες υπογραφές.

-       Να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση, για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως οι κατωτέρω περιπτώσεις Α, Β, Γ & Δ), που θα βρουν στη Δ/νση : “www.acci.gr> “Εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ.” > “Αίτηση- Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε.”. (Για κατάθεση μέχρι 18/7/2014)

-      Να καταβάλλουν (στο Ταμείο του ΕΒΕΑ και όχι μέσω του ΤΑΧΙS) το αντίστοιχο τέλος των 10,00 €  για κάθε καταχώρηση (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

-      Να επισυνάπτουν στην αίτηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (έγγραφα), για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως οι κατωτέρω περιπτώσεις Α, Β, Γ & Δ), που απαιτείται καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, για νομιμοποίηση ή/και για δημοσιότητά των και συγκεκριμένα:

Α) Για την Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης με ή χωρίς Εκλογή Ελεγκτών, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1.   Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2.   Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο του ΤΑΧΙS, ύψους (289,72 €) για το ΦΕΚ.

Σε περίπτωση εκλογής Ελεγκτών, θα πρέπει να αναγράφονται στα στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός ΣΟΕΛ (αν είναι ορκωτοί) ή Αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου και Αριθμός Αδείας και Τάξη Ελεγκτού (αν δεν είναι ορκωτοί).

Β) Για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και για τη Συγκρότησή του ΔΣ σε σώμα, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1.   Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2.   Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για Συγκρότηση σε Σώμα και για παροχή εκπροσώπησης.

3.   Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο του ΤΑΧΙS, ύψους (289,72 €) για το ΦΕΚ.

Για τα Μέλη του ΔΣ και για τους εκπροσώπους, πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ και ιδιότητα (αξίωμα).

Γ) Για την Τροποποίηση άρθρου/ων του Καταστατικού τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1.   Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2.   Νέο Κείμενο καταστατικού [όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση] (εις τριπλούν),

3.   Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο του ΤΑΧΙS, ύψους (289,72 €) για το ΦΕΚ.

4.   Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου πρέπει να υποβληθεί Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταβάλλεται στον λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002) – (Προσοχή : Γραμμάτιο 1 ‰ δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις τροποποίησης ΑΕ με βάση Ν. 1297/92 και 2166/93).

5.   Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή/και Διακριτικού τίτλου το πρακτικό της ΓΣ, πρέπει να συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέα επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από το ΕΒΕΑ (εκδίδεται με καταβολή τέλους 50,00 € στο Ταμείο του ΕΒΕΑ).

Δ). Για την Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων με τροποποίηση των ποσών αυτών, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :

1.   Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,

2.   Τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων κλπ),

3.   Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο του ΤΑΧΙS, ύψους (544,67€) για το ΦΕΚ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας, επεξεργασίας, ελέγχου και καταχώρησης των αποφάσεων των Γ.Σ. ή των ΔΣ και έκδοσης των Ανακοινώσεων, παρακαλούνται οι αιτούντες, όπως :

(α) Υποβάλλουν, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και σε ψηφιακή μορφή (CDή USB),με ξεχωριστό αρχείο PDF για κάθε νόμιμα υπογεγραμμένο δικαιολογητικό και σε ένα σετ φωτοτυπίες των δικ/κων, προκειμένου να σταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία Α.Ε των Περιφερειών στη περίπτωση προβλήματος στα ηλεκτρονικά αρχεία.

(β) Συνυποβάλλουν στο CDή USB και σε ξεχωριστό αρχείο WORD, το, κατά απόφαση ΓΣ ή ΔΣ, σχέδιο Ανακοίνωσης, που θα βρουν στη Δ/νση : www.acci.gr” > “Εικονίδιο Γ.Ε.ΜΗ.” > “Σχέδια ανακοινώσεων για ΑΕ και ΕΠΕ)”, δεόντως συμπληρωμένο (με copy & paste) από τα πρακτικά των ΓΣ ή ΔΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω (α) & (β), η όλη διαδικασία καταχώρησης των αποφάσεων και έκδοσης των Ανακοινώσεων, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων, θα καθυστερήσει πολύ.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. Οι ισολογισμοί θα δημοσιεύονται μόνο στο ΓΕΜΗ από 1/1/2015

Μόνο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα είναι υποχρεωμένες από την 1η Ιανουαρίου 2015 να δημοσιοποιούν τα έγγραφα δημοσιότητας οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα έγγραφα που υποχρεωτικά οι Α.Ε. και οι ΕΠΕ δημοσίευαν στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως θα δημοσιεύονται μόνο στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Οι παραπάνω ρυθμίσεις, οι οποίες αναμένεται να μειώσουν σημαντικά το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη μείωση διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας. Το νoμοσχέδιο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Στην ίδια κατεύθυνση το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα απαιτείται να προσκομίζουν στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ για την καταχώρισή τους σε αυτό τα δικαιολογητικά, εάν αυτά έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση βεβαίως της ηλεκτρονικής υποβολής, οι υπόχρεοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονική ή ψηφιακή υπογραφή. Ο,τι αναρτάται δημόσια στο ΓΕΜΗ μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί και να εκτυπωθεί δωρεάν.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. Μελετάται διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το υπουργείο Οικονομικών

Τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει ως στόχο ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης. Για το σκοπό αυτό ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης και η νέα γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου εξετάζουν το παράδειγμα της Πορτογαλίας, χώρα στην οποία η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη φορολογική διοίκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αν και το σχέδιο διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο της φορολογικής διοίκησης με τις ταμειακές μηχανές είχε απορριφτεί από την τρόικα, ωστόσο η ελληνική πλευρά το επαναφέρει στο τραπέζι. Ο κ. Χαρδούβελης χθες Τετάρτη τάχθηκε δημοσίως υπέρ της χρήσης συστημάτων που θα επιτρέπουν στο Δημόσιο να λειτουργεί με προληπτική και όχι κατασταλτική φιλοσοφία, όπως η ηλεκτρονική διασύνδεση της φορολογικής διοίκησης με τις ταμειακές μηχανές ή το περιουσιολόγιο.

Πρέπει να σημειωθεί πως από τον Ιανουάριο 2014 το υπουργείο Οικονομικών έχει συνομολογήσει με την ένωση εταιρειών «ALTEC INTEGRATION AE - QUALITY & RELIABILITY ΑΕ - OTS ΑΕ» σύμβαση για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος σε βάθος 18μηνου για την αξιοποίηση των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης που εκδίδονται στην Ελλάδα.

Ο πρώην γ.γ. δημοσίων εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης αναγνώριζε πως στην Πορτογαλία η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το υπουργείο Οικονομικών ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αλλά θεωρούσε πως στην ελληνική περίπτωση η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΓΓΠΣ είναι ένα «φαραωνικό» σχέδιο. Στη βάση αυτή είχε εξετασθεί να εφαρμοσθεί στις συναλλαγές χονδρικής  και όχι λιανικής. Η προσέγγιση αυτή εξετάζεται και από τη νέα ηγεσία της ΓΓΔΕ.

Η Πορτογαλία ήδη από το 2008 έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα που με τη χρήση ειδικής κάρτας το υπουργείο Οικονομικών καταγράφει αυτόματα σε κάθε συναλλαγή τον αναλογούντα ΦΠΑ, ενώ αυτομάτως καταγράφεται στο μηχανογραφικό κέντρο του υπουργείου Οικονομικών και η απόδειξη αγοράς του πολίτη.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. Αναμένονται βελτιώσεις στο συμπληρωματικό φόρο και στον ΕΝΦΙΑ

Αλλαγές προς το θετικότερο αναμένεται να επέλθουν στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητων (ΕΝΦΙΑ) και τον συμπληρωματικό φόρο ακινήτων με τροπολογία που θα κατατεθεί σύντομα στην Βουλή.

Τις σχετικές αλλαγές τις εισηγήθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης και τις αποδέχθηκε ο υπουργός Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελης. Η κατάθεση και η ψήφιση των αλλαγών αυτών είναι και ένας από τους λόγους που καθυστερεί η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και η επεξεργασία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις θα δίνεται η δυνατότητα σε φορολογουμένους που δεν έχουν δηλώσει ορθά τα ακίνητά τους να προχωρήσουν σε αλλαγές στο Ε9 έως το τέλος του έτους, προκειμένου να οριστικοποιούν τα στοιχεία της περιουσιακής τους καταστάσεως.

Τροποποιήσεις αναμένονται και στον τρόπο υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου ο οποίος επιβάλλεται στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επί κτισμάτων και εκτός σχεδίων πόλεων εκτάσεων γης στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων το οποίο υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή η αλλαγή θα περιορίσει μεγάλες επιβαρύνσεις που προέκυπταν κατά τον υπολογισμό του φόρου.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. Οι προσδοκίες για εξαγωγές ενισχύουν την αισιοδοξία των επιχειρήσεων

Οι προσδοκίες για εξαγωγές ενισχύουν την αισιοδοξία των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από την έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, το ποσοστό αισιοδοξίας των επιχειρήσεων είναι το μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 χρόνων και ανέρχεται στο 34%, σημειώνοντας αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 2013 και κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2014.

Το 50% των Ελλήνων επιχειρηματιών αναμένει αύξηση εσόδων, ενώ το 34% αναμένει αύξηση κερδοφορίας.

Υψηλό είναι και το ποσοστό των επιχειρήσεων στη χώρα μας που αναμένει αύξηση στις επενδύσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (64%), ενώ πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι μόνο το 6% των επιχειρήσεων αναφέρει την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών ως εμπόδιο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αύξηση της αισιοδοξίας των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική και φαίνεται να επηρεάζεται από την άνοδο των προσδοκιών για περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών.

Η IBR αποκαλύπτει ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η αισιοδοξία των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί στο καθαρό 46%, ποσοστό ρεκόρ. Η άνοδος της αισιοδοξίας τροφοδοτείται από την αύξηση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στο 43%, το υψηλότερο από το 2006), στη Βόρεια Αμερική (στο 73%, το υψηλότερο από το 2004) και στις χώρες G7 (στο 53%, νέο ποσοστό ρεκόρ).

Αυτό το θετικό κλίμα για τις προοπτικές της οικονομίας καθοδηγείται από τις πολύ υψηλές προσδοκίες για εξαγωγές. Παγκοσμίως, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν να αυξήσουν τις εξαγωγές κατά τους επόμενους 12 μήνες (24%) έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο μόνο μία φορά, το 2011.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. Σε τρεις δόσεις θα καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμα

Σε τρεις δόσεις θα καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμα με την πρώτη να δίνεται μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα μέχρι την Πέμπτη. Η κυβέρνηση δημοσίευσε το ΦΕΚ το οποίο προβλέπει ότι το μεγαλύτερο ποσό θα δοθεί τα επόμενα 24ωρα και 15 ημέρες μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (δηλαδή προς το τέλος του μήνα) θα δοθεί και η δεύτερη δόση.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η εξόφληση του κοινωνικού μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει μέσα στο πρώτο 10ημερο του Οκτωβρίου και θα αφορά σε αυτούς οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία του επανελέγχου της φορολογικής τους δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το μέρισμα θα δοθεί σε 250.000 νοικοκυριά και αφορά ποσό ύψους 165 εκατ. ευρώ περίπου, με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα ήδη ανακοινωθέντα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία ανεβάζουν το βασικό όριο εισοδήματος από 6.000 ευρώ σε 7.050 ευρώ, προσαυξανόμενο ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

Από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων την 17η Απριλίου 2014 έως και την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου 2014, έχουν εγκριθεί 576.000 αιτήσεις και, μετά την τελευταία πληρωμή, θα έχουν καταβληθεί συνολικά 375 εκατ. ευρώ. Όλες οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί θα επανεξετασθούν με βάση τα εισοδήματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης για την απόκτηση της Α' τάξης

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κατανοώντας τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις των Λογιστών φοροτεχνικών - και λόγω της νέας προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως 14 Ιουλίου 2014 - αποφασίζει να δοθεί παράταση της ημερομηνίας λήξης της διαδικασίας αξιολόγησης για την απόκτηση της Α΄ τάξης, έως και 31  Ιουλίου 2014. Μέχρι αυτή τη στιγμή:

Έχουν απαντήσει με επιτυχία σε 13.384 θεματικές ενότητες
Έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το τεστ 2024 υποψήφιοι

Προσοχή
Οι υποψήφιοι που έχουν αλλάξει το password εισόδου στην Υπηρεσία Ενημέρωσης θα πρέπει πριν να απαντήσουν στο τεστ να επικοινωνήσουν  οπωσδήποτε με το ΟΕΕ στο τηλέφωνο 210 5202250 εσ. 185 και να το αναφέρουν, διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η είσοδος στο σύστημα.
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν υποχρεωτικά για το τεστ τους browsers Mozilla Firefox και Google Chrome. Επίσης να διαβάσουν με προσοχή τις οδηγίες που έχουν επισυναφθεί.   

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. Ενδεχόμενο επιπλέον μείωσης των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.

«Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε την περαιτέρω μείωση των εισφορών, κατά μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα, στο τέλος του χρόνου» δηλώνει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. Σημειώνει ακόμη πως «η μείωση των εισφορών θα βελτιώσει δραστικά τη συμμόρφωση των εργοδοτών απέναντι στους εργαζόμενους και στα ασφαλιστικά ταμεία».

«Τυχόν νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία θα αφορά μόνο τους συνεπείς που επλήγησαν», δηλώνει και προσθέτει χαρακτηριστικά: «Το μόνο που δικαιολογεί μια ενδεχόμενη επαναξιολόγηση της ρύθμισης που ισχύει είναι οι συσσωρευμένες συνέπειες της πρωτοφανούς κρίσης και ύφεσης των προηγούμενων ετών, καθώς και η έγνοια μας για όσους έχουν πραγματικά πληγεί από αυτές και προσπαθούν εντούτοις να είναι συνεπείς και να επιχειρούν».

Ο υπουργός Εργασίας προαναγγέλλει νομοθετική ρύθμιση, για την έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας ανεργίας που θα ανανεώνεται, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς να στήνονται οι περίπου ένα εκατομμύριο άνεργοι στις ουρές.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. ΟΑΕΕ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με ηλεκτρονικό τρόπο

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους ασφαλισμένους του που διέκοψαν ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αλλά έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον Οργανισμό, ότι η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για τους ιδίους και τα προστατευόμενα μέλη τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ.Α3 του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014, θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Με την διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ασφάλεια των δεδομένων, η ουσιαστική παρακολούθηση της υλοποίησης του νόμου.

Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η εκκαθάριση της δήλωσης για εισοδήματα του 2013.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες μετά την προετοιμασία της αντίστοιχης εφαρμογής και του σχετικού αρχείου, με την συνδρομή της ΗΔΙΚΑ και της ΓΓΠΣ, θα υπάρξει ανακοίνωση για την άμεση ένταξη στο σύστημα των ασφαλισμένων-οφειλετών, που υπάγονται στην κατηγορία του συγκεκριμένου νόμου.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. Μισθολογικές ανισότητες - Το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου μόνο στα χαρτιά

Πέμπτη βράδυ, 6 Οκτωβρίου 2011. Η τότε κυβέρνηση, έπειτα από μήνες διαβουλεύσεων, καταθέτει στη Βουλή πολυνομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνεται και το ενιαίο μισθολόγιο. Στόχος είναι να εξαλειφθούν οι τεράστιες μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν τα ίδια προσόντα και την ίδια θέση, αλλά εργάζονται σε διαφορετικές υπηρεσίες του κράτους.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά, οι ανισότητες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι το ενιαίο μισθολόγιο επέφερε σε αρκετές περιπτώσεις μειώσεις αποδοχών που ξεπερνούσαν το 30%. Στην κεντρική διοίκηση η κατάσταση δείχνει να έχει εξομαλυνθεί κάπως, με τις διαφορές να υπάρχουν αλλά να είναι μικρότερες απ’ ό,τι παλαιότερα. Εκεί, όμως, που φαίνεται ότι έχει χαθεί ο έλεγχος είναι όταν ξεκινάει κάποιος να συγκρίνει τις αποδοχές των υπαλλήλων της κεντρικής διοίκησης με εκείνων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δηλαδή, των εργαζομένων που απασχολούνται στους διάφορους εποπτευόμενους φορείς του Δημοσίου.

Τα προβλήματα, όμως, παραμένουν και στο εσωτερικό αρκετών υπουργείων. Από την ανάλυση των στοιχείων που έχουν δώσει τα ίδια τα υπουργεία στη Βουλή και τα έχει επεξεργαστεί ο βουλευτής της Ν.Δ. Λ. Αυγενάκης με την επιστημονική του ομάδα, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το τι συμβαίνει σε ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης αναφορικά με τις αποδοχές των υπαλλήλων.

Ένα από τα πρώτα αξιοπερίεργα που συναντά κάποιος μελετώντας τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι η μισθολογική αντιμετώπιση των εργαζομένων εντός του ίδιου υπουργείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των διαφορών που υπάρχουν προέρχεται από το υπουργείο Οικονομικών. Τον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου επιβαρύνουν άμεσα οι μισθολογικές δαπάνες διαφόρων υπηρεσιών και φορέων. Έτσι, οι 18 εργαζόμενοι της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού λαμβάνουν –μεικτά– 2.178,44 ευρώ τον μήνα ο καθένας, όταν στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης το μέσο μηνιαίο κόστος των 50 υπαλλήλων είναι 1.887,46 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Την ίδια ώρα, οι μόνιμοι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) έχουν μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.390,22 ευρώ, όταν ο μεικτός μισθός των εργαζομένων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) είναι κατά 15 ευρώ μικρότερος (2.375,6 ευρώ) και της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) μόλις 108 ευρώ περισσότερα (2.498,35 ευρώ). Να σημειωθεί ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) έχουν μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.085,05 ευρώ.

Διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση εντός του ίδιου υπουργείου υπάρχει και στο υπουργείο Ανάπτυξης. Στην υπηρεσία Οικονομικού (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), ένας υπάλληλος ΠΕ έχει μεικτές μηνιαίες αποδοχές ύψους 2.685,78 ευρώ, ενώ στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου ο αντίστοιχος υπάλληλος λαμβάνει 1.856 ευρώ μαζί με τα επιδόματα και τις εργοδοτικές εισφορές.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. Δεύτερη έξοδος στις αγορές - Έκδοση τριετούς ομόλογου

Εξαιρετικά πιθανό θεωρούν καλά πληροφορημένες πηγές να ανοίξει ακόμα και σήμερα βιβλίο προσφορών για την έκδοση τριετούς ομολόγου και να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και αύριο. Δεν θεωρείται καθόλου τυχαίο ότι η έκδοση συμπίπτει με άφιξη της τρόικας στην Αθήνα. Με το τριετές ομόλογο αναμένεται να αντληθούν 2,5 με 3 δισ. ευρώ. Όσον αφορά το επιτόκιο αυτό θα κυμανθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών μεταξύ 2,9% και 3,2%. Στόχος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος προετοίμασε την έκδοση, είναι να επιτύχει επιτόκιο κάτω από το όριο του 3%. Ο στόχος φαντάζει εφικτός καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αποκλιμάκωση των επιτοκίων με τα οποία δανείζεται το ελληνικό δημόσιο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο επισπεύδει την έκδοση προκειμένου αφενός να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα ενόψει της λήξης ομολόγων 6,7 δισ. ευρώ μέσα στον Αύγουστο και αφετέρου να στείλει μήνυμα στους εταίρους ότι η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της και δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με το χρηματοδοτικό κενό του 2015, το οποίο το ΔΝΤ προσδιορίζει στα 12 δισ. ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα αντιστάθηκε σε πιέσεις να εξετάσει ένα τρίτο πακέτο διάσωσης, όπως μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο τοποθετήσεις αξιωματούχων μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup. Τη νέα έκδοση ελληνικού ομολόγου σχολίασε χθες το Reuters σε δημοσίευμα με τίτλο «Δελεαστική η πώληση βραχυπρόθεσμου ομολόγου για την Ελλάδα, αλλά φέρνει κινδύνους».

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

 1. 1,5 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο με επιτόκιο 3,5%

Η κρίση στο πορτογαλικό τραπεζικό σύστημα έπληξε και την έκδοση του τριετούς ομολόγου. Το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε τελικά το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ έναντι 3 δισ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,5% στο υψηλότερο σημείο μεταξύ του εύρους προβλέψεων που είχαν διατυπώσει οικονομικοί αναλυτές τις προηγούμενες ημέρες.

Πάντως οι επικεφαλής της τρόικας κατά τη συνάντηση που είχαν χθες το απόγευμα με τον Γκ. Χαρδούβελη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους λέγοντας ότι η Ελλάδα πραγματικά πέτυχε καθώς δεν δείλιασε και βγηκε σ' αυτή τη δύσκολη αγορά και άντλησε 1,5 δισ. ευρώ «με καλό επιτόκιο» καθώς οι επενδυτές εμπιστεύονται πλέον τη χώρα.

Η αδυναμία της τράπεζας Espirito Santo International να αποπληρώσει βραχυπρόθεσμους τίτλους της, βύθισε σε πτώση όλες τις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης, καθώς υπάρχει φόβος επέκτασης της κρίσης και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Όπως γίνεται αντιληπτό ο αντίκτυπος έφθασε και στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, «το συγκεκριμένο γεγονός δημιούργησε αίσθημα ανασφάλειας στους επενδυτές, πιστεύαμε ότι θα είναι τοπικό, αλλά τελικά επεκτάθηκε». Το ίδιο στέλεχος υποστήριξε πως αν λάβει κανείς υπόψη του το δυσμενές περιβάλλον «η έκδοση του τριετούς ομολόγου πήγε πολύ καλά».

«Εμείς επιμείναμε στην έκδοση και πήραμε τα χρήματα που θέλαμε. Στόχος ήταν αν χτίσουμε την καμπύλη των ομολόγων και γι΄ αυτό δεν υπήρξε δεύτερη σκέψη», κατέληξε.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

Εδώ έφτασε στο τέλος της, αλλη μια "ματιά"...

Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.

Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα

 

Πηγή: Μέλη της επιστημονικής ομάδας Power-Tax


efm_728x90