Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
11/07/2014
Πολ.1155/27.5.2014, Εισηγήσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για παραχωρήσεις χώρων Αιγιαλού-Παραλίας

 

Πολ.1155/27.5.2014

 

Με αφορμή το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας συχνά γίνεται αποδέκτης ερωτημάτων τόσο από Κτηματικές Υπηρεσίες όσο και από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που εμπλέκονται στη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων παραχώρησης χώρων αιγιαλού - παραλίας, αναφορικά με το ότι οι αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες διαβιβάζουν τους σχετικούς φακέλους χωρίς την εισήγησή τους, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ.551/1988 (ΦΕΚ 259 Α'), οι Προϊστάμενοι των Κτηματικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιοι εισηγητές στους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΓΓΑΔ) για διοικητικές πράξεις σχετικές με την κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων από το Δημόσιο όπως, εν προκειμένω, είναι και οι εν λόγω αποφάσεις.

Κατόπιν τούτου και για την αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων, όταν κατατίθενται στις Υπηρεσίες σας αιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων για παραχώρηση αιγιαλού - παραλίας, για εκτέλεση έργων που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2971/2001 θα πρέπει να συλλέξετε τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου και να αποστείλετε τον συσταθέντα φάκελο στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την εισήγησή σας για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, αναφέροντας και τις διατάξεις στις οποίες εμπίπτει κατά την κρίση σας το συγκεκριμένο έργο.

Επισημαίνεται ότι, πριν την αποστολή του φακέλου για τη συγκέντρωση των γνωμοδοτήσεων του αρθ. 14 στις αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει η Υπηρεσία σας να εξετάσει αν το αιτούμενο έργο εμπίπτει στους σκοπούς του άρθ. 14 (παρ. 1) και σε αρνητική περίπτωση να απαντά στον αιτούντα και να μην επιφορτίζονται οι υπηρεσίες άσκοπα, καλούμενες να γνωμοδοτήσουν για έργο που δεν προβλέπεται να παραχωρηθεί αιγιαλός - κοινόχρηστη παραλία.

Ομοίως, οι περιπτώσεις του άρθ. 12 του Ν.2971/2001 διαβιβάζονται στον ΓΓΑΔ με σχετική εισήγηση των Κτηματικών Υπηρεσιών.

 

Πηγή:


efm_728x90