Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
10/07/2014
Άρθρο: Συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων 2014 (υπόχρεοι και μη - τι περιέχουν και τι όχι)

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής-Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

Από τις 07/01/2014 με την ΠΟΛ 1022/2014 η Γενική Γραμματεία Εσόδων ψάχνοντας ακόμα έναν τρόπο να πατάξει τη φοροδιαφυγή μας ανακοίνωσε την μηνιαία ή τριμηνιαία υποβολή Καταστάσεων Φορολογικών Στοιχείων για τη Διασταύρωση των πληροφοριών οι οποίες ουσιαστικά υποκαθιστούν την ετήσια υποβολή καταστάσεων ΚΕΠΥΟ. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο “μεταβίβασε” την δουλειά του στους λογιστές. Από την πρώτη απόφαση και μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει ένα εξάμηνο με διευκρινιστικές ΠΟΛ που αντικαθιστούν η μία την άλλη και με πολλές παρατάσεις από την αρχική καταληκτική ημερομηνία.  Έχοντας στο μυαλό μας υπόψην την ΠΟΛ 1149/2014 έως τις 31/07/2014 καλούμαστε να υποβάλλουμε συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων όλων των επιχειρήσεων για τα 2 πρώτα τρίμηνα του 2014.

Στο παρόν άρθρο θα δώσουμε ουσιαστικές πληροφορίες και οδηγίες για την συμπλήρωση των ανωτέρω καταστάσεων για το  2014 βάσει της διευκρινιστικής ΠΟΛ 1078/2014.

 

 

1.ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί σας παρουσιάζουμε τις κατηγορίες των φορολογουμένων που υποχρεούται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για το σύνολο των πωλήσεων και αγορών  και δαπανών όλων των συναλλαγών με αξία από 0,01€ και άνω. Αυτοί είναι:

1

Κάθε Φυσικό και Νομικό πρόσωπο (ΑΕ,ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί και αν είναι υπόχρεος υποβολής ή μη υποβολής ΦΠΑ πχ εκπαιδευτήρια

2

Όλες οι νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως σωματεία , ιδρύματα, σύλλογοι

3

Οι αγρότες ανεξάρτητα αν υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

4

Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιριών εφόσον διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και μέσω του οποίου εκτελούν συναλλαγές

 

2.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

1

Κάθε μορφής Τιμολόγιο Χρεωστικό ή Πιστωτικό καθώς και κάθε φορολογικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου πχ συμβόλαια για αγοροπωλησία ακινήτων.

2

Οι εκκαθαρίσεις που εκδίδονται για την πώληση ή την αγορά για λογαριασμό τρίτου

3

Τα στοιχεία Αυτοπαράδοσης και Ιδιοχρησιμοπόιησης Υπηρεσιών

4

Οι Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών

 

 

3.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

1

Ενδοικοινοτικές Αποκτήσεις και Παραδόσεις

2

Αποκτήσεις και Παραδόσεις Τρίτων Χωρών

3

Ενοίκια Ακινήτων

4

Χρηματοδοτικής Μίσθωση Ακινήτων

5

Κοινόχρηστες Δαπάνες

6

Το ΕΤΗΔΕ και το ΕΕΤΑ

7

Συνδρομές σε Επαγγελματικές Ενώσεις , Επιμελητήρια, , Συλλόγους , Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

8

Εισιτήρια καθώς και στοιχεία έκδοσης εισιτηρίων (ΑΠΕ) όλων των Μεταφορικών Μέσων 

9

Έξοδα Μισθοδοσίας και Εισφορές ΙΚΑ

10

Εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων (ΟΑΕΕ,ΤΣΕΜΔΕ)

11

Ασφάλιστρα και Αντασφάλιστρα

12

Παραστατικά που αφορούν τόκους και έξοδα τραπεζών

13

Γραμματεία Προείσπραξης και Μερίσματα των Δικηγορικών Συλλόγων

 

4.ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

 

Υπόχρεοι

 

Τρίμηνο που αφορούν

Κατάσταση Πελατών

Κατάσταση Προμηθευτών

Καταληκτική ΗμερομηνίαΥποβολής

Καταληκτική ΗμερομηνίαΥποβολής

1

Υπόχρεοι Υποβολής ΦΠΑ    (Διπλογραφικά -Απλογραφικά)

1ο Τρίμηνο 2014

31/07/2014

31/07/2014

2ο Τρίμηνο 2014

31/07/2014

31/07/2014

3ο Τρίμηνο 2014

31/10/2014

31/10/2014

4ο Τρίμηνο 2014

02/02/2015

02/02/2015

2

Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος

ΦΠΑ

 

Αγρότες

Ειδικού Καθεστώτος

 

Μη Υπόχρεοι Υποβολής ΦΠΑ

1ο Τρίμηνο 2014

31/07/2014

02/02/2015

2ο Τρίμηνο 2014

31/07/2014

3ο Τρίμηνο 2014

31/10/2014

4ο Τρίμηνο 2014

02/02/2015

 

5 .ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

Η Κατάσταση Πελατών διαχωρίζεται στις εξής 4 κατηγορίες:

 1. Χρεωστικά τιμολόγια
 2. Πιστωτικά τιμολόγια

 

Τα Χρεωστικά και τα Πιστωτικά τιμολόγια τα δηλώνουμε (ανά κατηγορία)

βάσει του κάτωθι πίνακα :

ΑΦΜ Πελάτη

Πλήθος Τιμολογίων

Καθαρή Αξία

Αξία ΦΠΑ

 

Δηλαδή, για κάθε πελάτη (στον οποίο αντιστοιχεί ξεχωριστό-μοναδικό ΑΦΜ ) αναγράφουμε το πλήθος των τιμολογίων, που έχουν εκδοθεί στο κάθε τρίμηνο, το σύνολο της καθαρής αξίας τους και το συνολικό ΦΠΑ .

 1. Αποδείξεις Λιανικής (Φ.Τ.Μ.)

Οι Αποδείξεις Λιανικής καταχωρούνται σε μία συγκεντρωτική εγγραφή ανά Αριθμό Μητρώου ΦΤΜ στην οποία αναγράφεται η συνολική καθαρή αξία των λιανικών πωλήσεων του τριμήνου και το ΦΠΑ που τής αντιστοιχεί.

 1. Αποδείξεις Λιανικής (ΕΑΦΔΣΣ - χειρόγραφες) -Αποδείξεις Επιστροφής- Στοιχεία Αυτοπαράδοσης

Οι Αποδείξεις Λιανικής καταχωρούνται σε μία συγκεντρωτική εγγραφή στην οποία αναγράφεται η συνολική καθαρή αξία των λιανικών πωλήσεων του τριμήνου και το ΦΠΑ που της αντιστοιχεί.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι για το 2014 οι Αποδείξεις Λιανικής ΦΤΜ μπορούν να  δηλωθούν μαζί  με τις χειρόγραφες αποδείξεις σε μία συγκεντρωτική εγγραφή.

 

6 .ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Η Κατάσταση Προμηθευτών διαχωρίζεται στις εξής 3 κατηγορίες:

 1. Χρεωστικά τιμολόγια
 2. Πιστωτικά τιμολόγια
 3. Αποδείξεις Λιανικής -Αποδείξεις Επιστροφής-Παραστατικά στο όνομα
  τρίτου (π.χ. Λογαριασμοί)- Τίτλοι κτήσης (όταν ο αντισυμβαλλόμενος στερείται Α.Φ.Μ.)

 

Τα Χρεωστικά και τα Πιστωτικά τιμολόγια τα δηλώνουμε (ανά κατηγορία) βάσει του κάτωθι πίνακα :

ΑΦΜ Προμηθευτή

Πλήθος Τιμολογίων

Καθαρή Αξία

Αξία ΦΠΑ

Υπόχρεος ή Μη Υπόχρεος  Υποβολής

 

Δηλαδή, για κάθε προμηθευτή (στον οποίο αντιστοιχεί ξεχωριστό-μοναδικό ΑΦΜ ) αναγράφουμε το πλήθος των τιμολογίων, που έχουν εκδοθεί στο κάθε τρίμηνο, το σύνολο της καθαρής αξίας τους, το συνολικό ΦΠΑ και δηλώνουμε αν είναι υπόχρεοςυποβολήε ΚΕΠΥΟ ή όχι.

 

Όσoν αφορά τις  Αποδείξεις Λιανικής , τις Αποδείξεις Επιστροφής, τα Παραστατικά σε όνομα τρίτου (π.χ. Λογαριασμοί) τους Τίτλους κτήσης (όταν ο αντισυμβαλλόμενος στερείται Α.Φ.Μ.) καταχωρούνται όλα σε μία συγκεντρωτική εγγραφή αυτή των Λοιπών Δαπανών. Σημειωτέον ότι για τις δαπάνες εκείνες που δεν έχουν εκπέσει ΦΠΑ μπορούμε να αναγράψουμε στο κουτάκι της καθαρής αξίας τη μικτή αξία.

 

  7 .ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

 

 1. Δαπάνες Ηλεκτρισμού

Αποκλειστικά για το 2014 το ποσό των δαπανών για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με πάροχο την ΔΕΗ δηλώνονται στις λοιπές δαπάνες. Στο ποσό της καθαρής αξίας συμπεριλαμβάνονται και τα τέλη καθαριότητας και ΝΕΡΙΤ ενώ αφαιρούμε από τον υπολογισμό το ποσό του ΕΤΗΔΕή του ΕΕΤΑ. Προσοχή! Οι δαπάνες ηλεκτρισμού από πάροχο του ιδιωτικού τομέα (Energa, AegeanPower, Power Share, EFT Hellas, Εναλλακτική Ενεργειακή και Elpedison.)δηλώνονται ανά ΑΦΜ πάροχου-προμηθευτή.

 

 1. Δαπάνες Τηλεπικοινωνίας

Για το 2014 οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας δεν υποχρεούται να υποβάλλουν αναλυτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών συνεπώς το σύνολο των δαπανών για τηλεφωνία (Σταθερή και Κινητή) από οποιονδήποτε πάροχο (ΟΤΕ, FORTHNET, HOL, CYTA, VODAFONE, COSMOTE, WIND κτλ) δηλώνονται στις λοιπές δαπάνες.

Προσοχή!!!  Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εταιρείες έχουν εκδώσει παραστατικά παροχής υπηρεσιών ΤΠΥ για λοιπές υπηρεσίες που προσφέρουν τότε αυτά δηλώνονται στην αναλυτική κατάσταση προμηθευτών ανά ΑΦΜ πάροχου.

 

 1. Συναλλαγές του ΕΛΤΑ

Οι δαπάνες του ΕΛΤΑ δηλώνονται με βάση το παραστατικό που έχει εκδοθεί. Τα  Δελτία Ομαδικής Κατάθεσης που αναγράφουν το ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου δηλώνονται στην αναλυτική κατάσταση των Προμηθευτών ενώ οι αποδείξεις ΔΠΤΥ στις λοιπές δαπάνες.

 

 1. Έξοδα μετακίνησης προσωπικού

α)Αγορά Καυσίμων

Στην περίπτωση εκείνη που για την αγορά καυσίμων έχουν εκδοθεί ΔΑΤ από τους πρατηριούχους τότε αυτά δηλώνονται ανά ΑΦΜ προμηθευτή. Οι αποδείξεις λιανικής δηλώνονται στις λοιπές δαπάνες σύμφωνα με το αν έχουν εκπέσει ή όχι του ΦΠΑ.

β) Διελεύσεις διοδίων

Οι λογαριασμοί που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης διοδίων (Αττική οδός, Νέα Οδός,Ολύμπια οδός κτλ) σε ΑΦΜ υπόχρεου δήλωσης ΜΥΦ δηλώνονται στην αναλυτική κατάσταση προμηθευτών. Οι λογαριασμοί εκδίδονται σε ατομικό ΑΦΜ εργαζομένου καθώς  και οι αποδείξεις διελεύσεων διοδίων δηλώνονται με τη μικτή τους αξία στις λοιπές δαπάνες.

γ) Οι δαπάνες μετακίνησης με μέσα τρίτων

Ουσιαστικά σε αυτήν την κατηγορία ο μόνες δαπάνες που δηλώνονται είναι οι αποδείξεις που εκδίδουν τα ταξί (δηλώνονται στις λοιπές δαπάνες) καθώς τα εισιτήρια οποιουδήποτε ΜΜΜ δεν δηλώνονται στις ΜΥΦ.

 

 1. Παραστατικά που αφορούν Εισαγωγές από τρίτες χώρες

Οποιοδήποτε τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο ΑΦΜ της εταιρείας που πραγματοποιεί την εισαγωγή και συνοδεύει το τιμολόγιο του εκτελωνισμού πρέπει να δηλωθεί ανά ΑΦΜ προμηθευτή στην αναλυτική κατάσταση των Προμηθευτών. Ενώ από το τιμολόγιο του εκτελωνισμού δηλώνεται μόνο το ποσό εκείνο που αφορά την αμοιβή του εκτελωνιστή.

 

6. Πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται

                                                        λόγω απαλλαγής ΦΠΑ                                                          

Τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται μόνο με ποσά Φ.Π.Α., στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ 27 του 2859/2000 στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, ανά Α.Φ.Μ. Αντισυμβαλλομένου.

 

7. Αξία εγγυοδοσίας

Στις περιπτώσεις που η αξία της εγγυοδοσίας των παραδιδόμενων στους πελάτες κενών φιαλών, κιβωτίων κ.λπ. αναγράφεται στο τιμολόγιο, ως ουδέτερο στοιχείο, χωρίς να χρεώνεται Φ.Π.Α. στην αξία αυτή, το ποσό της εγγυοδοσίας δεν καταχωρείται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η αξία της εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη συνολική (φορολογητέα) αξία του τιμολογίου, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών καταχωρείται η αξία της συναλλαγής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της εγγυοδοσίας

 

 1. Eνυπόγραφες αποδείξεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων

Ενώ όπως έχουμε αναφέρει τα ασφάλιστρα και τα αντασφάλιστρα δεν δηλώνονται στις καταστάσεις ΜΥΦ οι ενυπόγραφες αποδείξεις καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους  υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, αποτελούν φορολογικό στοιχείο το οποίο επέχει θέσει τιμολογίου και πρέπει να δηλωθεί ανά ΑΦΜ από τους  αντισυμβαλλόμενους  στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

 

 1. Αυτοτιμολόγηση


Στις περιπτώσεις αυτοτιμολόγησης, δηλαδή στην έκδοση τιμολογίων από τον πελάτη αντί του αρχικά υπόχρεου σε έκδοση τιμολογίων, ο πελάτης καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου) τα τιμολόγια αυτά στην κατάσταση προμηθευτών, ενώ ο αρχικά υπόχρεος σε έκδοση των τιμολογίων, καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου) τα τιμολόγια αυτά στην κατάσταση πελατών.

 

            Σε αυτό το σημείο, λίγο πριν κλείσουμε το άρθρο, θα πρέπει να τονίσουμε τα εξής 4 σημαντικά σημεία:

 1. Εάν κάποιος επαγγελματίας ή εταιρία δεν εκδώσει τιμολόγια για κάποια περίοδο δεν είναι υπόχρεος να  υποβάλει κατάσταση ΜΥΦ.
 2. Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιμολόγιο καθυστερημένα μπορεί να το καταχωρίσει είτε με την περίοδο που το έλαβε είτε με την περίοδο που εκδόθηκε αλλά πάντα στην ίδια περίοδο που το δήλωσε και στην περιοδική ΦΠΑ.
 3. Βάσει του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1022/7.1.2014 αναφορικά με τις διασταυρώσεις και την εκκαθάριση οι υπόχρεοι έχουν την δυνατότητα τροποποίησης και διόρθωσης των αποκλίσεων των στοιχείων, όπως αυτές θα καταγράφονται στους λογαριασμούς του gsis έπειτα από τις σχετικές διασταυρώσεις, έως τις 31/03/2015.
 4. Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρ.54 του ν.4174/2013, για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων ΜΥΦ (συνιστούν δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου) επιβάλλεται πρόστιμο 100€. ( Προσοχή το ποσό αυτό ισχύει για την 1η φορά που θα πραγματοποιηθεί η παράβαση!).

            Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της ανάλυσης μας, και βασιζόμενη στο γεγονός ότι μέχρι 31/03/2015 έχουμε το δικαίωμα των τροποποιήσεων των καταστάσεων των προμηθευτών, συνιστώ μεγάλη προσοχή ως προς τις δηλώσεις καταστάσεων πελατών (κοινώς τις πωλήσεις) ούτως ώστε να συμφωνούν πάντα και απόλυτα με την περιοδική ΦΠΑ και εύχομαι σε όλους μας καλό κουράγιο!

 

Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90