Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
25/06/2014
Πολ.1167/19.06.2014, Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 18109/20.05.2013 (ΦΕΚ Β΄1215) και 34637/04.09.2013 (ΦΕΚ Β΄2183) και παροχή σχετικών οδηγιών

 

Πολ. 1167/19.06.2014

 

Σχετ. έγγρ.: Πολ.1086/23.04.2013, Πολ.1157/27.06.2013, ΔΠΕΙΣΑ 1117822/23.07.2013, Πολ.1222/26.09.2013, Πολ.1138/13.5.2014, Πολ.1159/2.6.2014, ΔΗΛΕΛ Β 0004832ΕΞ/22.10.2013

Κατόπιν πληροφόρησης από την Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση, τις υπ. αριθμ. 18109/20.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1215) και 34637/4.9.2013 (ΦΕΚ Β'2183) Κοινές Αποφάσεις Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες εκδόθηκαν κατ. εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α' 103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α'180), όπως ισχύει, μαζί με τις υπ. αριθμ. 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β'3389), 25969/25.7.2013 (ΦΕΚ Β 1813), 46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β3186) και 14242/23.4.2014 (ΦΕΚ Β1010) Κ.Υ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι με τις σχετικές διατάξεις ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού» τους με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 συνολικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής?

Σχετική η εγκύκλιος Πολ.1086/23.4.2013 με την οποία σας δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων.

 

Πηγή:


efm_728x90