Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/07/2015
Αρ.Πρωτ.1089226/30.6.2015, Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682/25-2-2014 απόφ. του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπ. Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης

 

Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις: α) του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού, όπως ισχύουν.

β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.», σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου.

γ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

ε) της παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012, και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

στ) των άρθρων 50, 51, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ζ) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ) του άρθρου 39 του Ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

ι) του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2.- Την αριθ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β΄ 756) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 ».

3. - Την αριθ. 20 της 25-06-2014 (ΥΟΔΔ 360) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. - Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/23-12-2013 (Β΄ 3317) όμοιες.

5. - Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391 ΕΞ2014/01-04-2014 (Β΄ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β΄1076), Δ6Α 1069655ΕΞ2014/2-5-2014 (Β΄ 1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ2014/25-7-2014 (Β΄ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/11-12-2014 (Β΄ 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561ΕΞ2014/30-12-2014 (Β΄ 3586), Δ.ΟΡΓ.Α 1007466 ΕΞ2015/21-1-2015 (Β΄ 187), Δ.ΟΡΓ.Α 1013454 ΕΞ2015/2-2-2015 (Β΄ 235) και Δ.ΟΡΓ.Α 1048038 ΕΞ2015/8-4-2015 (Β΄697) όμοιες.

6.- α) Το αριθ. ΔΠΦΥ ΣΤ 1073834 ΕΞ2015/29-5-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και β) τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

αα) τα από 9-6-2015 και 26-06-2015 της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών και ββ) το από 12-6-2015 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

7. - Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι.- Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τον Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

α) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην στήλη 2 της περίπτωσης 115, ως εξής:

«-Την παραλαβή: α) δηλώσεων: αα) απόδοσης ΑΦΜ/ μεταβολής ατομικών στοιχείων, ββ) έναρξης/μεταβολής εργασιών, γγ) διακοπής εργασιών, δδ) υπό ίδρυση επιχείρησης, εε) απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

β) των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών

γ) αίτησης για ένταξη αγροτών στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και

- Την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων για τα ανωτέρω. »

β) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην στήλη 3 της περίπτωσης 115, ως εξής: «Εξουσιοδότηση υπογραφής»

γ) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτω­σης 2 της στήλης 5 της περίπτωσης 115, καθώς και το πρώτο εδάφιο της εξαίρεσης α΄ της ίδιας υποπερίπτωσης, ως εξής:

«2) Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του ημεδαπού νομικού προσώπου και νομικής οντότητας, ή η έδρα του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα. Κατ΄ εξαίρεση:

α) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο νομό Αττικής, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ή ΦΑΕ Πειραιά, σύμφωνα με την χωρική αρμοδιότητά τους.»

δ) Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση 6 της στήλης 5 της περίπτωσης 115, ως εξής:

«6) Στην περίπτωση υπό ίδρυση επιχείρησης υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την κατοικία του ή την έδρα του, αντίστοιχα, ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης.»

ε) Προσθέτουμε νέα περίπτωση με α/α 115Α, η οποία έπεται της περίπτωσης 115, ως εξής:

III.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

ΦΕΚ Β 1442/10.7.2015

 

Πηγή:


efm_728x90