Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
30/05/2014
Πολ. 1156/29.5.2014, Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet.

 

Πολ.1156/29.5.2014

 

(ΦΕΚ Β' 1370/29.05.2014)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1, 12, 41, 53 παρ. 1 και 61 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - ΦΕΚ Α'170), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1.α και 2 του άρθρου  38 του Κώδικα ΦΠΑ (που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α' 248), όπως ισχύει.

3. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1127/30.4.2014 (ΦΕΚ Β'1078/30.4.2014) με θέμα: «Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014».

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α' 222).

5. Τις διατάξεις του π.δ.16/89 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.» (ΦΕΚ Α' 6).

6. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη απαλλαγής από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet, δεδομένου ότι, αφενός οι υποκείμενοι στο φόρο, με την έκδοση του κωδικού «ταυτότητα οφειλής» ενημερώθηκαν λανθασμένα ότι η προθεσμία καταβολής λήγει στις 30.5.2014 και αφετέρου δημιουργήθηκε σύγχυση με την παράταση που δόθηκε στις 30.4.2014 με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1127/30.4.2014, βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

8. Το γεγονός ότι, από την ανωτέρω λανθασμένη ενημέρωση και τη σύγχυση που δημιουργήθηκε, τεκμαίρεται ανωτέρα βία για τους υποκείμενους στο φόρο και εκ του λόγου αυτού δεν απαιτείται υποβολή αίτησης από κάθε μεμονωμένο υποκείμενο στο φόρο, για την εφαρμογή του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

Αποφασίζουμε:

1. Η εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet με ίδια καταληκτική ημερομηνία καταβολής, απαλλάσσεται από τόκους εφόσον το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί έως τις 30.5.2014.

2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας στους υποκείμενους στο φόρο, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην ανωτέρω παράγραφο 1, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

3. Τόκοι που τυχόν έχουν εισπραχθεί από τη Φορολογική Διοίκηση και δεν αφορούν σε εισπράξεις μέσω Τραπεζών και ΕΛΤΑ που θα τακτοποιηθούν κεντρικά, επιστρέφονται κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου ως αχρεωστήτως καταβληθέντες.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Πηγή:


efm_728x90